ฟิสิกส์ พจนานุกรม ดิกชันนารี เนื้อหา
   

 ฟิสิกส์ ศูนย์รวม ความรู้ ฟิสิกส์ แปลศัพท์ พจนานุกรม ดิกชันนารี นักวิทยาศาสตร นักวิทยาศาตร์ไทย ประวัตินักวิทยาศาสตร์ นักฟิสิกส์ บทความ ข้อสอบ เนื้อหา ทฤษฎี ฟิสิกส์ รวม รายชื่อ นักวิทยาศาสตร์ไทย นักฟิสิกส์ไทย นักฟิสิกส์ ระดับโลก ความรู้ ฟิสิกส์ใหม่ แนวข้อสอบ ข้อสอบ ฟิสิกส์

Site map

หน้าหลัก

   

พจนานุกรม ดิกชันนารี ฟิสิกส์

   

เผยแพร่เรื่อง-บทความ ฟิสิกส์

   
 

ยอดฮิตติดอันดับ

   
 

เนื้อหา

  ? ฟิสิกส์ เนือหา พจนานุกรม ดิกชันนรี “เจเนซิส” กลับโลกไม่สวยดิ่งฝังทะเลทราย พังกว่าครึ่ง
? ฟิสิกส์ เนือหา พจนานุกรม ดิกชันนรี ความเคลื่อนไหว ภายในเวป (การเติบโตของเวป IcPhysics)
? ฟิสิกส์ เนือหา พจนานุกรม ดิกชันนรี หนังสือ ฟิสิกส์
? ฟิสิกส์ เนือหา พจนานุกรม ดิกชันนรี ประวัติในหลวง (ประวัติในหลวง ภาพในหลวง รูปในหลวง ประวัติพระเจ้าอยู่หัว พระราชกรณียกิจของในหลวง ประวัติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว)
พระราชกรณียกิจของในหลวง (พระราชกรณียกิจของในหลวง)
พระราชกรณียกิจของในหลวง (พระราชกรณียกิจด้านการแพทย์ พระราชกรณียกิจด้านการศึกษา)

 

แนวข้อสอบ ระดับปริญญา ตรี  energy (ข้อสอบปลายภาควิชา energy)
ข้อสอบ Thermodynamic กลางภาค
เก็บตกข้อสอบ Statistical Mechanics
วิชา Quantum
วิชา EM กลางภาค
? แนวข้อสอบ วิชา EM ปลายภาค
? แนวข้อสอบ modern physics
? แนวข้อสอบ Mechanics II
? แนวข้อสอบ EM Theory
? แนวข้อสอบ  ภาษาไทย ฟิสิกส์ 2 (ข้อสอบกลางภาค ปี 47)

 

ข่าวสาร วิทยาศาสตร์  ? ข่าว ฟิสิกส์ นโยบาย วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
? ข่าว ฟิสิกส์ รางวัลโนเบล (รางวัลโนเบล สาขาฟิสิกส์)
? ข่าว ฟิสิกส์ คำศัพท์ ฟิสิกส์ ที่ มี การค้น บ่อย ใน search engin (คำศัพท์ ฟิสิกส์ ที่ มี การค้น บ่อย ใน search engin)

 

บทเรียน HTML  ? เนื้อหา html บทความ HTML (HyperText Markup Language)
? เนื้อหา html บทความ แท็กที่เกี่ยวกับตัวอักษร (-)
? เนื้อหา html บทความ แท็กรูปแบบพารากราฟ
? เนื้อหา html บทความ แท็กรูปแบบตาราง
? เนื้อหา html บทความ แท็กการลิงค์เอกสาร
? เนื้อหา html บทความ แท็กการใส่รูปลงในเว็บเพจ
? เนื้อหา html บทความ แท็กการสร้างฟอร์ม

 

เนื้อหา ฟิสิกส์ ระดับมัธยม  ? เนื้อหา ฟิสิกส์ บทนำ (เวกเตอร์)
? เนื้อหา ฟิสิกส์ กฎการเคลื่อนที่ ของนิวตัน
? เนื้อหา ฟิสิกส์ กฎของก๊าซ (กฎของก๊าซ)
? เนื้อหา ฟิสิกส์ การเคลื่อนที่ ด้วย ความเร่ง และ การเคลื่อนที่ในแนวตรง (ความเร็ว การเคื่อนที่ภายใต้ แรงดึงดูด ของโลก)
การเคลื่อนที่แบบ Simple Harmonic (การเคลื่อนที่แบบ Simple Harmonic ซิมเปิ้ลฮาโมนิค)
การเคลื่อนที่แบบวงกลม (การเคลื่อนที่แบบวงกลม)
การเคลื่อนที่แบบวิถีโค้ง (การเคลื่อนที่แบบวิถีโค้ง)
การเคลื่อนแบบหมุน (การเคลื่อนแบบหมุน)
การชน (การชน)
การตกอย่างอิสระ (การตกอย่างอิสระ)
แสง และการเห็น (แสง และการเห็น)
การไหลของ ของไหล (การไหลของ ของไหล)
ปรากฏการ คลื่น (ปรากฏการ คลื่น)
ความดันของไหล (ความดันของไหล)
ความร้อน (ความร้อน)
งานและพลังงาน (งาน และ พลังงาน)
จุดศูนย์กลางมวล (จุดศูนย์กลางมวล)
จุดศูนย์ถ่วง (จุดศูนย์ถ่วง)
ทอร์กและโมเมนต์ความเฉื่อย (ทอร์ก โมเมนต์ความเฉื่อย)
นิวเคลียร์ฟิสิกส์ (นิวเคลียร์ฟิสิกส์)
ไฟฟ้ากระแสตรง (ไฟฟ้า กระแสตรง)
ไฟฟ้าสถิต (ไฟฟ้าสถิต)
โมเมนตัมและการดล (โมเมนตัมและการดล)
แรงลอยตัว (แรงลอยตัว)
มวล และน้ำหนัก (มวล และน้ำหนัก)
แรงเสียดทาน (แรงเสียดทาน)
วงจรกระแสสลับ (วงจรกระแสสลับ)
สนามแม่เหล็กและไฟฟ้า (สนามแม่เหล็ก และ ไฟฟ้า)
สมดุลกล (สมดุลกล)
เสียง (เสียง)
อะตอมไฮโดรเจน (อะตอมไฮโดรเจน)
การวัด และการแปลความหมายข้อมูล

 

เนื้อหา ฟิสิกส์ ระดับปริญญาตรี  ฟิสิกส์ 1 (ฟิสิกส์ 1 ม.เกษตร)

 

เนื้อหาฟิสิกส์ ระดับปริญาโท  Crystal and X-rays I ผลึกและรังสีเอกซ์ บทที่ 1 (บทที่ 1 รังสีเอกซ์)
Crystal and X-rays | ผลึกและรังสีเอกซ์ บทที่ 2 (บทที่ 2 ระบบผลึกและการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์)
Crystal and X-rays I ผลึกและรังสีเอกซ์ บทที่ 3 (บทที่ 3 Symmetry Operation and Space Groups)
Crystal and X-rays I ผลึกและรังสีเอกซ์ บทที่ 4 (บทที่ 4 Preliminary Investigation and Selection of Crystals for X-rays study)
Crystal and X-rays I ผลึกและรังสีเอกซ์ บทที่ 5 (บทที่ 5 Geometric – data Collection)
Crystal and X-rays I ผลึกและรังสีเอกซ์ บทที่ 6 (บทที่ 6 Intensity – data Collection)
Crystal and X-rays I ผลึกและรังสีเอกซ์ บทที่ 7 (บทที่ 7 การคำนวณหาขนาดแฟกเตอร์โครงสร้าง)

 

งานวิจัย ทางด้านฟิสิกส์  จาก สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

 

 ดูใจ โดย ดร พระมหาจรรยา ฉายา สุทฺธิญาโณ  ดูใจ-คำนำ (คำนำ)
ดูใจ- ผู้แต่ง (ประวัติ ผู้แต่ง)
ดูใจ- เนื้อหา (สติ : สานแห่งการภาวนา)

 

เนื้อหา PHP  เครื่องมือ สำหรับ เขียน PHP (วิธีติดตั้ง web server php apache IIS)

 

นักวิทยาศาสตร์ไทย  ศาสตราจารย์ ดร. วิรุฬห์ สายคณิต (ศาสตราจารย์ ดร. วิรุฬห์ สายคณิต)

หัวข้อ บทความ ฟิสิกส์

บทความทางฟิสิกส์: การเพิ่มคุณภาพ พลอยด้วยการให้ ความร้อน (heat treatment of gemstones)
บทความทางฟิสิกส์: เรื่อง เครื่องสุ่มจำนวน ด้วยวิธีการทางควอนตัม (Quantum Random Number Generators
การปลูกฟิลม์ บางของ สารกึ่งตัวนำ ด้วยวิธ ีอีพิแทกซีใช้ลำโมเลกุล
บทความทางฟิสิกส์: การแพร่ สารเจือในสารกึ่งตัวนำ (Semiconductor Diffusion)
บทความทางฟิสิกส์: เทคโนโลย ีการเก็บข้อมูล โดยใช้คุณสมบัติทางแสง


แสง เสียง สิ่งแวดล้อม จักวาล ดาราศาสตร์

การกำเนิดเอกภพ
บทความทางฟิสิกส์: สารมืด
บทความทางฟิสิกส์: การเกิดน้ำขึ้นน้ำลง
บทความทางฟิสิกส์: ทำไมท้องฟ้าจึงมีสีน้ำเงิน
บทความทางฟิสิกส์: อุณหภูม ิต่ำสุดของสสาร
บทความทางฟิสิกส์: เมื่อโลกร้อนขึ้น
บทความทางฟิสิกส์: หูของเรา ได้ยิน เสียงที่ระดับความถี่เท่าใด ?
บทความทางฟิสิกส์: น้ำมีความหนาแน่น ที่สุดที่อุณหภูมิเท่าใด ?
บทความทางฟิสิกส์: แสงแดด ส่องลงไปในทะเลได้ลึกเท่าใด ?
บทความทางฟิสิกส์: สายตา ของมนุษย์ที่สามารถมองเห็น ภาพต่าง ๆ ได้นั้น เป็นเพราะอะไร ?

เกร็ด ความรู้ ฟิสิกส์ เรื่องน่าสนใจ

ฟิสิกส์
แรงมวลและกฏการเคลื่อนที่
เฮลิคอปเตอร์สามารถ บินได้อย่างไร
หน่วย ทางฟิสิกส์
13 ข้อค้นพบทางฟิสิกส์ที่กระเทือนชีวิตมนุษย์

แนะนำ การใช้ google


สร้างรายได้ จากเวป ด้วย google AdSense
Google Desktop Search
เพิ่มเว็บเราใน google
รอบรู้ google มาดูกัน ค้นอย่างไร google ให้ได้ผลตามต้องการ
รอบรู้ google ในการคำควณPHP: เขียน rss ด้วย php
การตั้งค่า ภาษาไทย สำหรับ FireFox
Firefox แรงไม่ตก!!! หวังชิงบัลลังค์บราวเซอร์
ความน่าสนใจของ Firefox
เทียย keyboard shortcuts Firefox Internet Explorer Opera
การติดตั้ง firefox


ประวัติศาสตร์ ฟิสิกส์ รางวัล nobel บุคคล


นักฟิสิกส์ มช.
เสวนา 100 ปี Albert Einstein ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์(5)
เสวนา 100 ปี Albert Einstein ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์(4)
เสวนา 100 ปี Albert Einstein ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์(3)
เสวนา 100 ปี Albert Einstein ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ (2)
เสวนา 100 ปี Albert Einstein ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
บทความทางฟิสิกส์: ที่มาของเวลาในโลก
บทความทางฟิสิกส์: วันอาทิตย์ เกี่ยวข้องอะไรกับ พระอาทิตย์ หรือเปล่า
บทความทางฟิสิกส์: นักวิทยาศาสตร์คนแรกของโลก คือใคร ?
บทความทางฟิสิกส์: นักวิทยาศาสตร์คนแรกของประเทศไทย คือใคร ?


ปรัชญา จีน ไทย ฝรั่ง ปรัชญาน.วิทยาศาสตร์


คน
ทำไมถึงต้อง ใส่ยางลบไว้ที่ปลาย ดินสอ
ชีวิต
กำลังใจไม่ใช่จักรยาน
ความหมายคำว่า
***....friend....***
ปรัชญาที่ชาวจีน ถือว่าเป็นมนตรา นำโชคมาสู่ชีวิต


ฟิสิกส์ นิวเคลีย กลศาสตร์ optic พลังงาน


ทำไมจรวดจึงไม่ออกนอกโลก
คำศัพท์อุตุนิยมวิทยา
บทความทางฟิสิกส์: หน่วยของไฟฟ้า
อะตอม
การสอบ เทียบประสิทธิภาพ ของหัววัดรังสีแกมมา แบบเจอร์มาเนียม บริสุทธิ์สูงชนิดเพล

แสดงชื่อเรื่อง

   

วารสารจากสมาชิก

   

เนื้อเรื่องในเดือน

   

News

   

กระดานข่าว

แหล่งรวมคนรัก ฟิสิกส์ สถาบันต่างๆ

 

 

ประกาศข่าว ฟิสิกส์  

 

สำหรับ เพื่อนๆ ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัย นะค่ะ  

 

ระดับมหาวิทยาลัย  

 

ระดับมัธยม  

 

ถาม - ตอบ คอมพิวเตอร์  

รวมลิงค์

   

ดาวน์โหลด

   

แนะนำและบอกต่อ ถาม/ตอบ(FAQ) แบบสำรวจผู้ให้การสนับสุน

   

sun_calendar

   

ฟิสิกส์ Chat

   

 

celestial mechanics
heat ความร้อน
astrophysics ดาราศาสตร์ฟิสิกส์
big-bang
astronomy ดาราศาสตร์
astometry
cosmoloy จักรวาลวิทยา
heat capacity ความจุความร้อน
themal capacity
heat engine เครื่องจักรความร้อน
heat exchanger การแลกเปลี่ยนความร้อน
heat of combustion ความร้อนจากการเผาไหม้
heat pump เครื่องสูบความร้อน
heat transfer การถ่ายโอนความร้อน
absolute สัมบูรณ์
absorptance ความดูดกลืน
acceleration ความเร่ง
absolute zero
absorb ดูดกลืน
absorbent สารดูดกลืน
absorptance ความดูดกลืน
absorption การดูดกลืน
absorption spectrum สเปกตรัมดูดกลืน
absorptivity สภาพดูดกลืน
abstract บทคัดย่อ
AC (alternating current) กระแสสลับ
acceleration ความเร่ง
accelerator เครื่องเร่ง ตัวเร่ง
acceptor ตัวรับ
accumulator หม้อสะสมไฟฟ้า
action กิริยา
activate ก่อกัมมันต์
active กัมมันต์
activity กัมมันตภาพ
adhesion การยึดติด การประสาน
adiabatic แอเดียเบติก
admittance ความนำเชิงซ้อน
adnate เชื่อมติด
adsorbate ตัวถูกดูดซับ
adsorbent ตัวดูดซับ
aerial สายอากาศ
aerodynamics อากาศพลศาสตร์
aerology อากาศวิทยา
aeronautics วิชาการบิน
aerosol ละอองลอย
aerostatics อากาศสถิตศาสตร์
affine สัมพรรค
affine geometry เรขาคณิตสัมพรรค
affinity สัมพรรคภาพ
after-flow การไหลค้าง
after-glow แสงเรืองค้าง
after-image ภาพค้าง
agent ตัวกระทำ
agglomeration การรวมกลุ่ม
aggregate มวลรวม
altitude ระดับความสูง
ammeter มาตรกระแสไฟฟ้า แอมมิเตอร์
amplification การขยาย สัญญาณ
amplification factor ตัวประกอบการขยาย
amplifier เครื่องขยาย
amplitude แอมพลิจูด
amplitude modulation การกล้ำแอมพลิจูด
ampula กระเปาะ
analyse วิเคราะห์
analyser ตัววิเคาระห์
analysis การวิเคราะห์
analytical mechanics กลศาสตร์วิเคราะห์
anaphase แอนาเฟส
anthracite แอนทราไซต์
antibinding ต้านการยึดเหนี่ยว
antiknock สารกันเครื่องยนต์เคาะ
antimatter ปฏิสสาร
antinode ปฏิบัพ
antiparticle ปฏิยานุภาค
antipodal แอนติโพแดล
antipode แอนติโพด
antiquark แอนติควาร์ก
antisymmertry ปฏิสมมาตร
aperiodic ไม่เป็นคาบ
aphelion จุดไกลดวงอาทิตย์ที่สุด แอฟีเลียน
apogee จุดไกลโลกที่สุด อะโพจี
apparent ปรากฏ
apparition การปรากฏเห็น
armature อาร์มาเจอร์
asbestos แร่ใยหิน
astable อเสถียร
astatic อสถิต
asteroid ดาวเคราะห์น้อย
astigmatism ความคลาดเอียง
astronaut นักบินอวกาศ
astronautics วิชาการบินอวกาศ
astronomical เชิงดาราศาสตร์
astronomy ดาราศาสตร์
astrophysics ดาราศาสตร์ฟิสิกส์
atmosphere บรรยากาศ
atom อะตอม
atomic อะตอม
atomic absorption การดูดกลืนโดยอะตอม
atomic bomb ลูกระเบิดอะตอม
atomic clock นาฬิกาเชิงอะตอม
atomic constant ค่าคงตัวเชิงอะตอม
atomic energy พลังงานอะตอม
atomic heat ความร้อนเชิงอะตอม
atomic mass มวลเชิงอะตอม
atomic mass unit หน่วยมวลอะตอม
atomic nucleus นิวเคลียสอะตอม
atomic number เลขเชิงอะตอม
atomic orbital ออร์บิทัลเชิงอะตอม
atomic physics ฟิสิกส์อะตอม
atomic radius รัศมีอะตอม
atomic size ขนาดอะตอม
atomic spectrum สเปกตรัมอะตอม
atomic structure โครงสร้างอะตอม
atomic theory ทฤษฎีอะตอม
atomic volume ปริมาตรเชิงอะตอม
atomic weight น้ำหนักเชิงอะตอม
atomiser เครื่องทำละออง
attraction การดึงดูด
audibility สภาพยินได้
audio- โสต เกี่ยวกับเสียง
audio-frequency ความถี่สัญญาณเสียง
audiometer มาตรการยินได้
autonomic อัตโนวัติ
autoradiograph ภาพรังสีในตัว
average ค่าเฉลี่ย
average velocity ความเร็วเฉลี่ย
azeotrope สารผสมคงจุดเดือด
back e.m.f. แรงเคลื่อนไฟฟ้ากลับ
ball bearing ธารลูกลื่น ตลับลูกปืน
ballast แบลลัสต์
ballistics ขีปนศาสตร์
band แถบ
band theory ทฤษฎีแถบพลังงาน
barometer มาตรความดันบรรยากาศ
barrier voltage ความต่างศักย์ขวางกั้น
baryon แบริออน
barysphere แก่นโลก
bathymetry การวัดความลึก
bathyscaphe ยานสำรวจน้ำลึก
battery แบตเตอรี่
beat จังหวะ
beats บีตส์
bi-concave เว้าสองหน้า
bi-convex นูนสองหน้า
binary ทวิภาค
binding ยึดเหนี่ยว
binding energy พลังงานยึดเหนี่ยว
binocular กล้องสองตา
binomial ทวินาม
biophysical chemistry เคมีเชิงชีวฟิสิกส์
biophysics ชีวฟิสิกส์
birefringence การหักเหสองแนว
black body วัตถุดำ
black hole หลุมดำ
blind spot จุดบอด
boiling การเดือด
boiling chip ชิ้นกันเดือดพลุ่ง
boiling point จุดเดือด
bolometer มาตรรังสีความร้อน
bombard ระดมยิง
bond พันธะ
bond dissociation energy พลังงานสลายพันธะ
bond order อันดับพันธะ
bond polarity สภาพมีขั้วของพันธะ
bonding pair คู่พันธะ
boson โบซอน
bothrium โบเทรียม
breaking stress ความเค้นแตกหัก
breeder reactor เครื่องปฏิกรณ์ผลิตเชื้อเพลิง
brightness ความจ้า
brush discharge การปล่อยประจุ แบบแปรง
bulk modulus มอดุลัสเชิงปริมาตร
byte ไบต์
cable สายเคเบิล
calorie แคลอรี
calorific value ค่าความร้อน
calorimeter มาตรความร้อน
calorimetry การวัดความร้อน
capacitance ความจุ
capacitor ตัวเก็บประจุ
capacity ความจุ
capillary การซึมตามรูเล็ก
capillary tube หลอดรูเล็ก
capsule แคปซูล
carbon คาร์บอน ถ่าน
carbon black เขม่า คาร์บอนแบล็ก
carbon bridge สะพานคาร์บอน
carbon fibre ใยคาร์บอน
carrier wave คลื่นพาหะ
cast iron เหล็กหล่อ
cathode แคโทด
cation แคตไอออน
cement ซีเมนต์
centre center ศูนย์กลาง
centre of curvature ศูนย์กลางความโค้ง
centre of gravity ศูนย์ถ่วง
centre of mass ศูนย์กลางมวล
centrifuge หนีศูนย์กลาง
centripetal สู่ศูนย์กลาง
ceramic เซรามิก
chain reaction ปฏิกิริยาลูกโซ่
chain rule กฏลูกโซ่
chemical physics ฟิสิกส์เชิงเคมี
chronograph เครื่องบันทึกเวลา
chronometer มาตรเวลา
circadian ประจำวัน
circuit วงจร
circular วงกลม
circular cone กรวยกลม
circular ring รูปวงแหวน
classical physics ฟิสิกส์แผนเดิม
clinometer มาตรความเอียง
clockwise ตามเข็มนาฬิกา
coaxal coaxial ร่วมแกน
coefficient สัมประสิทธิ์
coercive force แรงลบล้างแม่เหล็ก
coercivity สภาพลบล้างแม่เหล็ก
coherent light แสงอาพันธ์
cohesion ความเชื่อมแน่น
coincidence circuit วงจรบรรจวบ
collector ตัวรวบรวม
colligative properties
colloid คอลลอยด์
colourimeter มาตรเทียบสี
combution การผาไหม้
commutative การสลับที่
commutator คอมมิวเทเตอร์
compliance ความหยุ่น
compositive การประกอบ ผลประกอบ
compound เชิงประกอบ ประกอบ สารประกอบ
compression ratio อัตตราส่วนการอัด
compound angle มุมประกอบ
compressive strenght ความทนแรงอัด
computer คอมพิวเตอร์
concave เว้า
concenttration ความเข้มข้น
concentric ร่วมศูนย์กลาง
condense ควบแน่น
condenser เครื่องควบแน่น
condition ภาวะ เงื่อนไข
conditional แบบมีเงื่อนไข
conductance ความนำ
conduction การนำ
conduction band แถบการนำ
conductivity สภาพการนำ
conductor ตัวนำ
cone กรวย
conjugate คู่ สังยุค
conjugate acid คู่กรด
conjugate base คู่เบส
conjugate foci โฟกัสสังยุค
conjugates คู่สังยุค
constant ค่าคงตัว
constellation กลุ่มดาว
continuity ความต่อเนื่อง
continuum ภาวะต่อเนื่อง
continuous ต่อเนื่อง
contour เส้นชั้นความสูง เส้นทาง คอนทัวร์
contraction การหดตัว
contrast เปรียบต่าง
control ควบคุม
control experiment การทดลองควบคุม
control test การทดลองคุม
convection การพา
convention สัญนิยม
conventional sign เครื่องหมายสัญนิยม
convergent ลู่เข้า
conversion การเปลี่ยน
converter ตัวเปลี่ยน
convex นูน
coolant ตัวทำให้เย็น
coordinate พิกัด
coordination compound สารประกอบโคออร์ดิเนชัน
core แกน แก่น
corona คอโรนา
corona discharge การปล่อยประจุไฟฟ้าแบบคอโรนา
corrector ตัวแก้ ค่าแก้
correlation สหสัมพันธ์
correlative สหสัมพัทธ์
correspond สมนัย
corrosion การกัดกร่อน
cosmic rays รังสีคอสมิก
cosmology จักรวาลวิทยา
cosmos จักรวาล
cotype โคไทป์
counter นับได้
counter-clockwise ทวนข็มนาฬิกา
counter clockwise ทวนข็มนาฬิกา
couple คู่ควบ แรงคู่ควบ
covalent โคเวเลนต์
CPU ซีพียู หน่วยประมวลผลกลาง
cracking การแตกตัวด้วยความร้อน
crater หลุม
critical วิกฤต
critical point จุดวิกฤต
cross section ภาคตัดขวาง
cross sectional area พื้นที่หน้าตัด
crown glass แก้วคราวน์
crystat ภาชนะเย็นเยือก
crystal ผลึก
crystal lattice แลตทิซผลึก
crystallise ตกผลึก
crystallography ผลิกศาสตร์
cumulative สะสม
current กระแส
current meter มาตรกระแส
curvature ความโค้ง
cuticle เคลือบผิว
cutin คิวทิน
cut-out สะพานไฟ
cycle วัฏจักร
cyclosis ไซโคลซิล
cylider ทรงกระบอก
measuring cylinder กระบอกตวง
cylinder gas ถังบรรจุแก๊ส
daily ประจำวัน
damp หน่วง ชื้น
damped oscillation การแกว่งกวัดแบบหน่วง
damping factor ตัวประกอบการหน่วง
dasymeter มาตรความหนาแน่นแก๊ส
data line เส้นวันที่
dating การหาอายุ
data ข้อมูล
DC ดีซี กระแสตรง
direct current ดีซี กระแสตรง
decay สลาย เสื่อมลง
declination การบ่ายเบน มุมบ่ายเบน
declination มุมบ่ายเบน
decompose สลายตัว
deduce สรุปจากหลักเกณฑ์ นิรภัย
deduct หักออก
deduction การสรุปจากหลักเกณฑ์ การนิรภัย
defect ตำหนิ บกพร่อง
defective มีตำหนิ
deficiency การขาด
define นิยาม
definite กำหนดแน่
definition บทนิยาม การนิยาม
deflection การเบน
deformation การผิดรูป
degeneracy สภาพซ้อนสถานะ
degeneration การเสื่อมสลาย
degradation การเสื่อม
degree องศา ระดับขั้น
degree of freedom ระดับขั้นความเสรี
delay line สายหน่วง
deliquescent ชื้นเหลว
delocalisation ชื้นเหลว
delocalised electron อิเล็กตรอนไม่ประจำที่
demagnetisation การลบล้างสภาพแม่เหล็ก
demodulate ถอดการกล้า
demodulator ตัวถอดการกล้า
demonstration การสาธิต
denature แปลงสภาพ
denomination นามพรรณ
denominator ตัวส่วน
dense หนาแน่น
densitometer มาตรความทึบแสง
density ความหนาแน่น
dentistry ทันตแพทยศาสตร์
depletion layer ชั้นของการพร่อง
depolarise ดีโพลาไรส์
deposition การพอกพูน การตกสะสม
depression หยอ่มความกดอากาศต่ำ พายุดีเปรสชัน
depression angle มุมก้ม มุมกดลง
derivative อนุพันธ์
descriptive พรรณนา บรรยาย
detect ตรวจหา
deteriorate เสื่อมโทรม เสื่อมสภาพ
determinant ตัวกำหนด
deterministie เชิงกำหนด
deuterium ดิวเทอเรียม
deuteron ดิวเทอรอน
deuton ดิวตอน
developer สารทำให้เกิดภาพ
deviation การเบี่ยงเบน ค่าเบี่ยงเบน
device สิ่งประดิษฐ์ กลอุปกรณ์
dew point จุดน้ำค้าง
diagram แผนภาพ
dial plate แผ่นหน้าปัด
dialysis ไดแอลิซิส
diamagnetic ไดอะแมกเนติก
diameter เส้นผ่านศูนย์กลาง เส้นผ่าศูนย์กลาง
diaphragm ไดอะแฟรม กะบังลม
diatom ไดอะตอม
diatomic molecule โมเลกุลอะตอมคู่
dielectric ไดอิเล็กตริก
diesel engine เครื่องยนต์ดีเซล
differentiation การหาอนุพันธ์
diffraction การเลี้ยวเบน
diffractometer มาตรการเลี้ยวเบน ดิฟแฟรกโทมิเตอร์
diffusion การแพร่
diffusion pump สูบแบบการแพร่
digit เลขโดด
digital เชิงตัวเลข
digital computer คอมพิวเตอร์เชิงตัวเลข
dimension มิติ
dimer ไดเมอร์
dimorphism ภาวะรูปร่างสองแบบ
diode ไดโอด
dip angle มุมเท
diploid ดิพลอยด์
dipole ไดโพล ขั้วคู่
dipol moment โมเมนต์ขั้วคู่
direct current กระแสตรง ดีซี
disaccharide ไดแซ็กคาไรด์
disaccharose ไดแซ็กคาโรส
discharge การปล่อยประจุไฟฟ้า
discharge tube หลอดปล่อยประจุ
discrepancy ความเคลื่อนคลาด
discrete ไม่ต่อเนื่องกัน
discriminator ตัวคัด
disintegrate แตกสลาย
dispersion การกระจาย
measure of dispersion มาตรการกระจาย
dispersion medium ตัวกลางทำกระจาย
displacement การกระจัด ปริมาณกระจัด
disproportionation ดิสพรอพอร์ชันเนชัน
dissociate แตกตัว
dissolve ละลาย
distance ระยะทาง
distillation การกลั่น
distortion การบิดเบี้ยว ความบิดเบี้ยว
distribution การแจกแจง การแจกจ่าย
distribution law กฎการแจกแจง
diurnal กลางวัน ประจำวัน
divergence การลู่ออก ไดเวอร์เจนซ์
divider ตัวหาร ตัวแบ่ง
division การหาร การแบ่ง
DNA deoxyribonucleic acid ดีเอ็นเอ กรดดีออกซิไรโบนิวคลิอิก
deoxyribonucleic acid กรดดีออกซิไรโบนิวคลิอิก
domain เขต
dosimeter มาตรปริมาณรับรังสี โดสมิเตอร์
dosemeter มาตรปริมาณรับรังสี โดสมิเตอร์
double ทวีคูณ
double refraction การหักเหสองแนว
drift velocity ความเร็วลอยเลื่อน
ductile ดึงเป็นเส้นได้
duration ช่วงเวลา
dynamic พลวัต
dynamical เชิงพลวัต
dynamics พลศาสตร์
dynamo ไดนาโม
dynamometer ไดนาโมมิเตอร์
earth สายดิน
ebullition การเดือด
eccentric เยื้องศูนย์กลาง
eccentricity ความเยื้องศูนย์กลาง
echo เสียงสะท้อนกลับ สัญญาณสะท้อนกลับ
eclipse อุปราคา คราส
ecliptic สุริยวิถี
eddy current กระแสวน
effect ผล ปรากฏการณ์
effective ยังผล
effector หน่วยปฏิบัติงาน
efference ส่งออก
effervescent พลุ่งเป็นฟอง
efficacy ประสิทธิผล
efficiency ประสิทธิภาพ
effusiometer มาตรการแพร่ผ่าน
effusion การแพร่ผ่าน
elastic collision การชนแบบยืดหยุ่น
elasticity สภาพยืดหยุ่น
elastomer สารยืดหยุ่น
electrical discharge การปล่อยประจุไฟฟ้า
electric arc อาร์กไฟฟ้า
electricity ไฟฟ้า
electrochemical equivalent สมมูลไฟฟ้าเคมี
electrochemistry เคมีไฟฟ้า
electrode ขั้วไฟฟ้า
electrode potential ศักย์ขั้วไฟฟ้า
electrodynamics พลศาสตร์ไฟฟ้า
electromagnet แม่เหล็กไฟฟ้า
electromagnetic induction การเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้า
electromagnetic unit หน่วยแม่เหล็กไฟฟ้า
electromagnatism แม่เหล็กไฟฟ้า
electrometer มาตรศักย์ไฟฟ้าสถิต
electromotive force แรงเคลื่อนไฟฟ้า
e.m.f. แรงเคลื่อนไฟฟ้า
electron อิเลกตรอน
electronegativity สภาพไฟฟ้าลบ
electronic charge ประจุอิเล็กตรอน
electronics อิเล็กทรอนิกส์
electron spin resonance อิเล็กตรอนสปินเรโซแนนซ์
ESR อิเล็กตรอนสปินเรโซแนนซ์
electrophile อิเล็กโทรไฟล์
electrophoresis การเคลื่อนย้ายสู่ขั้วไฟฟ้า
electrophorus อิเล็กโทรฟอรัส
electroplating การชุบโลหะด้วยไฟฟ้า
electropositivity สภาพไฟฟ้าบวก
electroscope อิเล็กโทรสโกป
electrostatic unit หน่วยไฟฟ้าสถิต
elementary ธาตุ ส่วน
elevation angle มุมเย มุมยกขึ้น
eliminate กำจัด
elimination reaction ปฏิกิริยาการกำจัด
eluant ตัวชะ
elution อำนาจการชะ
electromotive forece แรงเคลื่อนไฟฟ้า
e.m.f. แรงเคลื่อนไฟฟ้า
emission การปล่อย
emission spectrum สเปกตรัมเปล่งออก
emissivity สภาพเปล่งรังสี
emulsion อิมัลชัน
emulsoid อิมัลซอยด์
energy พลังงาน
engine เครื่องยนต์
entropy เอนโทรปี
equipotential สมศักย์
equivalent สมมูล
escape velocity ความเร็วหลุดพ้น
ESR อีเอสอาร์
electron spin resonance อิเล็กตรอนสปินเรโซแนนซ์
estimate ประมาณค่า ค่าประมาณ
evaluation การประเมินค่า
evaporate ระเหย
event เหตุการณ์
exact แม่นตรง
example ตัวอย่าง
excess มากเกินพอ
exchange การแลกเปลี่ยน
excite กระตุ้น
excited state สถานะกระตุ้น
exhaust stoke จังหวะคาย
exitance ความเปล่ง
exoergic คายพลังงาน
exosphere เอกโซสเฟียร์
exothermic คายความร้อน
expansion การขายตัว
experiment การทดลอง
experimental design การออกแบบทดลอง
exponential ชี้กำลัง เอกซ์โพเนนเชียล
exponential การสลายแบบเอกซ์โพเนนเชียล
exponential series อนุกรมชี้กำลัง
exposure การเผย
eyepiece เลนส์ใกล้ตา
eyespot จุดรับแสง
facet หน้าประกอบ
factor ตัวประกอบ ปัจจัย แฟกเตอร์
radioactive fall-out ฝุ่นกัมมันตรังสี
fall out ฝุ่นกัมมันตรังสี
family วงศ์
fibre เส้นใย เซลล์เส้นใย
fibre glass ไฟเบอร์กลาสส์
field สนาม
figure รูป ตัวเลข
file processing การประมวลผลแฟ้มข้อมูล
fixed star ดาวฤกษ์
fixer ตัวตรึง
flash point จุดวาบไฟ
flint หินเหล็กไฟ
flow meter มาตรอัตราการไหล
fluid ของไหล
fluid meter มาตรอัตราการไหล
fluorescence การวาวแสง ฟลูออเรสเซน
flux ฟลักซ์
fluxmeter มาตรฟลักซ์
focal ความยาวโฟกัส
focus จุดบังคับร่วม โฟกัส
foetus ฟีตัส
fetus ฟีตัส
foramen รู ช่อง
force แรง
formal charge ประจุตามสูตร
formula สูตร
foundation รากฐาน
fovea รอยบุ๋ม
fractional distillation การกลั่นแยกลำดับส่วน
fractionate แยกลำดับส่วน
free เสรี
degree of freedom ระดับขั้นความเสรี
free energy พลังงานเสรี
freeze เยือกแข็ง
freezing point จุดเยือกแข็ง
frequency ความถี่
frequency modulation การกล้ำความถี่
friction ความเสียดทาน
friction angle มุมเสียดทาน
angle of friction มุมเสียดทาน
fringe ริ้ว
fuel element แท่งเชื้อเพลิงนิวเคลียร์
fulerum จุดหมุน
function ฟังก์ชัน
fundamental หลักมูล
furnace เตาเผา เตาถลุง เตาหลอม
furnace oil น้ำมันเตา
fuse หลอม ฟิวส์
fusion การหลอม การรวมตัว
fusion nuclear การหลอมนิวเคลียส
gain อัตราการขาย
galaxy ดาราจักร
galvanised iron เหล็กอาบสังกะสี
galvanometer แกลแวนอมิเตอร์
gamboge รง
gamma แกมมา
gap ช่องว่าง
gas แก๊ส
gas cylinder ถังบรรจุแก๊ส
gas turbine กังหันแก๊ส
gauge เครื่องวัด เกจ
generation ชั่วรุ่น
generator เครื่องกำเนิดไฟฟ้า
geodynamics ธรณีพลศาสตร์
geologic time scale มาตราธรณีกาล
geology ธรณีวิทยา
geometric เรขาคณิต
geinetrucak optics ทัศนศาสตร์เชิงเรขาคณิต
geometry เรขาคณิต
geophysics ธรณีฟิสิกส์
gigantism สภาวะยักษ์
glass fibre ใยแก้ว
glow discharge การปล่อยประจุรุ่งแสง
grade ลำดับขั้น ขั้นคุณภาพ
gradient เกรเดียนต์
gradient of curve ความชันของเส้นโค้ง
graph กราฟ
graphic formula สูตรแบบเส้น
grating เกรตติ้ง
gravimetric analysis การวิเคราะห์โดยน้ำหนัก
gravitation ความโน้มถ่วง
gravity ความถ่วง
grid ตาราง กริด
gross รวบยอด กรอส
ground สายดิน
ground state สถานะพื้น
half-life ครึ่งชีวิต
hardness ความแข็ง ความกระด้าง
health physics ฟิสิกส์สุขภาพ
heat ความร้อน
hi-fi ไฮ-ไฟ
high fidelity ความชัดเจนสูง
high tension ไฟฟ้าแรงสูง
homogeneous เอกพันธุ์ เป็นเนื้อเดียวกัน
homologous กำเนิดคล้ายกัน
hydrodynamic pressure ความดันอุทกพลวัต
hydrodynamics อุทกพลศาสตร์
hydrogenation การเติมไฮโดรเจน
hydrography อุทกศาสตร์
hydrology อุทกวิทยา
hydrometer มาตรความหนาแน่นของเหลวไฮดรอมิเตอร์
hydrosphere อุทกภาค
hydrostatic pressure ความดันอุทกสถถิต
hydrostatics อุทกสถิตศาสตร์
hygrometer มาตรความชื้นสัมพันธ์
hygroscope เครื่องวัดความชื้น
hygroscopic ดูดความชื้น
hyperbola ไฮเพอร์โบลา
hyperbolic ไฮเพอร์โบลิก
hypermetropia สายตายาว
hypertonic ไฮเพอร์ทอนิก
hypothesis สมมติฐาน
hypotonic ไฮโพทอนิก
hysteresis ฮิสเทอรีซิส
integrated circuit วงจรเบ็ดเสร็จ
IC วงจรเบ็ดเสร็จ
ichthyology มีนวิทยา
ideal อุดมคติ
ideal crystal ผลึกอุดมคติ
edeal gas แก๊สอุดมคติ
identity เอกลักษณ์
ignition การติดไฟ การจุดไฟ
ignition temperature จุดติดไฟ
illuminance ความสว่าง
illustration นิทัศน์
image ภาพ
imaginary จินตภาพ
impact กระทบ กระแทก
impedance ความต้านทานเชิงซ้อน
impulse การดล อิมพัลส์
impulsive force แรงดล
incandescence การเปล่งแสงจากวัตถุร้อน
incidence การตกกระทบ
inclination ความเอียง
inclination มุมเอียง
inclinometer มาตรความเอียง
incubator ตู้อบ
induce เหนี่ยวนำ
inductance ความเหนี่ยวนำ
inelastic การชนแบบไม่ยืดหยุ่น
inequality อสมการ การไม่เท่ากัน
inert gas แก๊สเฉื่อย
inertia อินเนอร์เชีย
inertial frame of reference กรอบอ้างอิงเอเนอร์เชีย
inferior ต่ำกว่า ด้อยกว่า
infinite อนันต์
infinitesimal น้อยยิ่ง กณิกนันต์
infinity อนันต์
infrared ใต้แดง อินฟราเรด
infrasonic wave คลื่นใต้เสียง
ingot แท่ง
ingot iron เหล็กแท่งหล่อ
initial เริ่มต้น
in phase ร่วมวัฏภาคกัน ร่วมเฟสกัน
input เข้า
input data ข้อมูลเข้า
insemination การผสม
insolation การผึ่งแดด
inspection การตรวจพินิจ
instabiity อเสถียรภาพ
instantaneous บัดดล ขณะหนึ่ง
instrument อุปกรณ์
instrumental analysis การวิเคราะห์โดยอุปกรณ์
instrumentation วิชาการอุปกรณ์
insulator ฉนวน
integrate อินทิเกรด
integrated เบ็ดเสร็จ
integument สิ่งห่อหุ้ม
intensity ความเข้ม
interaction อันตรกิริยา
interchange สับเปลี่ยน
interface ระหว่างหน้า
interference การแทรกสอด
interferometer อินเตอร์ฟีรอมิเตอร์
intersect "ตัดกัน
intrusion การแทรกซ้อน
intuition สหัชญาณ
intuitionism mathematics คณิตศาสตร์สหัชญาณนิยาม
inverse ผกผัน
inversion การผกผัน
invert หกกลับ กลับหัว
inverter ตัวทำกระแสสลับ
ion ไอออน
ionic bond พันธะไอออนิก
ionisation การแตกตัวเป็นไอออน
iridescence การเกิดสีเหลือบ
iron เหล็ก
cast iron เหล็กหล่อ
ingot iron เหล็กแท่งหล่อ
pig iron เหล็กถลุง
wrought iron เหล็กพืด
irradiance ความรับอาบรังสี
irradiation การอาบรังสี การฉายรังสี
irregular ไม่สม่ำเสมอ
irreversible ผันกลับไม่ได้
isobar ไอโซบาร์
isochromatic สมรงค์
isomer ไอโซเมอร์
isomerism ไอโซเมอริซึม
isomorphism ภาวะรูปร่างเหมือนกัน
isotherm ไอโซเทอร์ม
isothermal ไอโซเทอร์มัล
isotone ไอโซโทน
isotonic ไอโซทอนิก
isotope ไอโซโทป
isotropy ไอโซโทรปี
iter ช่อง
jack แม่แรง เต้ารับรูเดียว
jack screw แม่แรงแบบเกลียว
joint ข้อต่อ จุดต่อ
junction รอยต่อ
karyokinesis การแบ่งนิวเคลียส
katabolism กระบวนการสลาย แคแทบอลิซึม
kernel ส่วนกลาง
kinematics จลนศาสตร์
kinesis ไคนีซิส
kinetic energy พลังงานจลน์
kinetics จลนพลศาสตร์
kinetic theory ทฤษฎีจลน์
kingdom อาณาจักร
knot นอต
labile ไม่คงตัว
laboratory ห้องปฏิบัติการ
language computer ภาษาคอมพิวเตอร์
laser เลเซอร์
latitude ละติจูด
lattice แลตทิช
lead chamber ห้องตะกั่ว
leading coefficient สัมประสิทธิ์นำ
lens เลนส์
leveline เส้นระดับ
levelling การทำระดับ
lever คานงัด
linchen ไลเคน
linchenology วิทยาไลเคน
life span อายุไข
ligand ลิแกนด์
light แสง
light meter มาตรแสง
lignite ลิกไนต์
ligule ลิกิวล์
lime ปูน
limit ขีดจำกัด
limnology ชลธารวิทยา
line เส้นตรง
linear เชิงเส้น
linearity สภาพเชิงเส้น
linkage พันธะ การเชื่อมโยง
lipid ลิพิด
lithology วิทยาหิน
lithosphere ธรณีภาค
live load ภาระจร น้ำหนักบรรทุกจร
load ภาระจร น้ำหนักบรรทุกจร
logic ตรรกศาสตร์
longitude ลองจิจูด
longitudinal ตามยาว
loudness ความดัง
luminance ความส่องสว่าง
luminescence การเปล่งแสง
luminosity สภาพส่องสว่าง
lunar eclipse จันทรุปราคา จันทรคราส
machine เครื่องกล เครื่องจักร
machine tool เครื่องมือกล
machinery เครื่องจักร
macro มหา มหัพภาค
macroanalysis มหัพภาควิเคราะห์
macromolecule แมโครโมเลกุล
macroscopic มหาทรรศน์
macroscopy มหาทรรศนศาสตร์
macrotheory ทฤษฎีมหัพภาค
magnet แม่เหล็ก
magnetism สภาวะแม่เหล็ก
magnetise ทำให้เป็นแม่เหล็ก
magnetohydodynamics อุทกพลศาสตร์เชิงแม่เหล็ก
magnetometer แมกนิโทมิเตอร์
magnification การขขาย
magnifying power กำลังขยาย
magnitude ขนาด
malleable ตีแผ่ให้ได้
manometer มาตรความดันของไหล แมนอมิเตอร์
maser เมเซอร์
mass มวล
mass defect ส่วนพร่องมวล
match จับคู่
material วัสดุ
mathematical analysis คณิตวิเคราะห์
mathematical astronomy คณิตดาราศาสตร์
mathematical economics คณิตเศรษฐศาสตร์
mathematical logic คณิตตรรกศาสตร์
mathematical physics ฟิสิกส์เชิงคณิตศาสตร์
mathematical sociology คณิตสังคมวิทยา
mathematical statistics คณิตสถิติศาสตร์
mathematics คณิตศาสตร์
matrix เมทริกซ์
matter สสาร
mean มัชฌิม ค่าเฉลี่ย
measuring cylinder กระบอกตวง
meatus ช่องทาง
mechanical กล
mechanical advantage การได้เปรียบเชิงกล
mechanical energy พลังงานกล
mechanical engineering วิศวกรรมเครื่องกล
mechanics กลศาสตร์
mechanism กลไก
mechanistic theory ทฤษฎีกล
medial กลางๆ
median ค่ามัธยฐาน เส้นมัธยฐาน
medical physics ฟิสิกส์การแพทย์
medium ตัวกลาง
melting point จุดหลอมเหลว
memory of a computer ส่วนเก็บข้อมูลของคอมพิวเตอร์
meridian เส้นเมริเดียน
messenger RNA อาร์เอ็นเอนำรหัส
metallic bond พันธะโลหะ
metallography โลหศาสตร์
metalloid กึ่งโลหะ
metallurgical โลหการ
metallurgical process กรรมวิธีโลหการ
metallurgy โลหกรรม
metamathematics อภิคณิตศาสตร์
metaphase เมทาเฟส
metastable อุปเสถียร
meteor ดาวตก ผีพุ่งไต้
meteoite อุกาบาต
method ระเบียบวิธี
metrology มาตรวิทยา
micometer ไมโครมิเตอร์
microphone ไมโครโฟน
microscope กล้องจุลทรรศน์
microscopic จุลทรรศน์
microscopy จุลทรรศนศาสตร์
microtheory ทฤษฎีจุลภาค
microwave ไมโครเวฟ คลื่นจุลภาค
mineral แร่
mineral acid กรดแร่
mineralogy วิทยาแร่
mirage ภาพลวงตา
mirror กระจกเงา
mirror image ภาพกระจกเงา
mitochondria ไมโทคอนเดรีย
mixture สารผสม
modern algebra พีชคณิตแผนใหม่
modern physics ฟิสิกส์แผนใหม่
modify ดัดแปร แก้ไข
modular มอดุลาร์
modulation การกล้ำ
module มอดูล
modulo มอดุโล
modulus มอดุลัส
molal โมแลล
molality โมแลลิตี
molar โมลาร์
mole โมลาร์
molecular mass มวลโมเลกุล
molecular orbital ออร์บิทัลเชิงโมเลกุล
molecular physics ฟิสิกส์ของโมเลกุล
molecularity โมเลกุลาริตี
molecule โมเลกุล
moment โมเมนต์
moment of inertia โมเมนต์ความเฉื่อย
momentum โมเมนตัม
monitor เครื่องเฝ้าสังเกต มอนิเตอร์
motor มอเตอร์ ยนต์
motor boat เรือยนต์
motor car รถยนต์
mutation การกลาย
mutual inductance ความเหนี่ยวนำร่วม
mutualism ภาวะพึ่งพากัน
natural science วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
network ข่ายงาน โครงข่าย
neutral เป็นกลาง
neutron นิวตรอน
NMR นิวเคลียร์แมกเนติก เรโซแนนซ์
Noise pollution มลพิษทางเสียง
non-metal อโลหะ
non-polar covalent bond พันธะโคเวเลนต์แบบไม่มีขั้ว
notation สัญกรณ์
nuclear นิวเคลียร์ ของนิวเคลียส
nuclear charge ประจุของนิวเคลียส
nuclear chemistry เคมีนิวเคลียร์
nuclear energy พลังงานนิวเคลียร์
nuclear fission การแบ่งแยกนิวเคลียส
nuclear fusion การหลอมนิวเคลียส
nuclear magnetic resonance นิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์
nuclear model แบบจำลองของนิวเคลียส
nuclear physics ฟิสิกส์นิวเคลียร์
nuclear radiation การแผ่รังสีของนิวเคลียส
nuclear reaction ปฏิกิริยานิวเคลียร์
nuclear reactor เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์
nuclear waste กากนิวเคลียร์
nuycleus นิวเคลียส
nuclide นิวไคลด์
number เลข
numerical analysis การวิเคราะห์เชิงตัวเลข
nutation การหมุนส่าย
osmometer มาตรความดันออสโมซิส ออสโมมิเตอร์
out of phase ต่างวัฏภาคกัน ต่างเฟสกัน
output สิ่ง ออก
output data ข้อมูลออก
oven เตาอบ
over voltage ความต่างศักย์เกิน
oxidation ออกซิเชัน
oxidation number เลขออกซิเดชัน
oxidiser ตัวออกซิไดส์
parabola พาราโบลา
paraffin พาราฟิน
parahormone พาราฮอร์โมน
parallax แพรัลแลกซ์
parallel ขนาน เส้นขนาน
paramagnetic พาราแมกเนติก
parameter พารามิเตอร์
paratype พาราไทป์
parenchyma พาเรงคิมา
particle อนุภาค
particle physics ฟิสิกส์ของอนุภาค
par value ค่าเสมอมูล
passive กสานติ์
passive transport การขนส่งแบบสานติ์
pasteurisation การฆ่าเชื้อแบบปาสเตอร์
peak ยอด
peakedness ความโด่ง
peat พีต
percent ร้อยละ เปอร์เซ็นต์
percentage อัตราร้อยละ
perfect สมบูรณ์
perfect gas แก๊สสมบูรณ์
periodicity ภาวะเป็นคาบ
permeability สภาพให้ซึมได้
permittivity สภาพยอม
perturbation เพอร์เทอร์เบชัน
petrochemical เคมีภัณฑ์ปิโตรเลียม
petroleum ปิโตรเลียม
phase วัฏภาค เฟส
phenomenon ปรากฏการณ์
pH meter มาตรความเป็นกรด-เบส
phosphor สารเรืองแสง
phosphorescence การเรืองแสง
photocell โฟโตเซลล์
photochemistry โฟโตเคมี
photoelectric effect ปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริก
photolysis โฟโตลิซิส
photometer มาตรแสง
photon โฟตอน
phototropism การเบนหาหรือหนีแสง
physical กายภาพ
physical biochemistry ชีวเคมีเชิงฟิสิกส์
physical chemistry เคมีเชิงฟิสิกส์
physical oceanography สมุทรศาสตร์เชิงฟิสิกส์
physical optics ทัศนศาสตร์เชิงฟิสิกส์
physical sciend วิทยาศาสตร์กายภาพ
physical therapy กายภาพบำบัด
physicotheraphy กายภาพบำบัด
physics ฟิสิกส์
physiology สรีรวิทยา
physiotherapy กายภาพบำบัด
phytochemistry พฤกษเคมี
phytogeography พฤกษภูมิศาสตร์
pictogram แผนภูมิรูปภาพ
pie-chart แผนภูมิรูปวงกลม
pie chart แผนภูมิรูปวงกลม
piezometer มาตรความดันออสโมซิส
pig iron เหล็กถลุง
pinocytosis พิโนไซโทซิส
pit หลุม ช่อง
pitch ระยะช่วงเกลียว ความสูงต่ำของเสียง
plane analytic geometry เรขาคณิตวิเคราะห์เชิงระนาบ
planetary physics ฟิสิกส์ดาวเคราะห์
plasma พลาสมา
plasma physics ฟิสิกส์พลาสมา
plasmodesma พลาสโมเดสมา
plus บวก เพิ่ม
polar ขั้ว
polar body เซลล์ขั้ว
polar covalent bond พันธะโคเวเลนต์แบบมีขั้ว
polarimeter โพลาริมิเตอร์
polaris ดาวเหนือ
polarity สภาพมีขั้ว
polarisability สภาพมีขั้วได้
polarisation การเกิดขั้ว โพลาไรเซชัน
polarised light แสงโพลาไรส์
polariser ตัวทำแสงโพลาไรส์
polariod โพลารอยด์
pollutant สารมลพิษ
pollution มลพิษ
polocyte เซลล์ขั้ว
polymer พอลิเมอร์
polymer chemistry เคมีพอลิเมอร์
polymer science วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์
polymerisation การเกิดพอลิเมอร์
polymorphism ภาวะรูปร่างหลายแบบ
polynomial พหุนาม
polyploid พอลิพลอยด์
polyprotic acid กรดหลายโปรตอน
polysaccharide พอลิแซ็กคาไรด์
polysaccharose พอลิแซ็กคาโรส
porosimeter มาตรความพรุน
porosity ความพรุน
position ตำแหน่ง
positive บวก พอซิทิฟ
positron โพซิตรอน
potential ศักย์
potential barrier กำแพงศักย์
potential difference ความต่างศักย์
potential energy พลังงานศักย์
potentiality ศักยภาพ
practical physics ฟิสิกส์ปฏิบัติ
precession การหมุนควง
precipitation การตกตะกอน
precision ความเที่ยง
pressure ความดัน
primary ปฐมภูมิ
primary alcohol แอลกอฮอล์ปฐมภูมิ
primitive ปฐมฐาน แบบดั้งเดิม
principle หลักการ หลัก
prism ปริซึม
probability ความน่าจะเป็น วิชาความน่าจะเป็น
probable น่าจะเป็น
process กระบวนการ กรรมวิธี
product ผลิตภัณฑ์ ผลผลิต
profundus ลึก
programming กำหนดการ
progressive wave คลื่นก้าวหน้า
project ฉาย ฉายออก
prijective geometry เรขาคณิตโพรเจกทิฟ
prolate แบนข้าง
promotor ตัวส่งเสริม
pronate คว่ำ
propagation การแผ่
prophase โพรเฟส
proportion สัดส่วน ปฏิภาค
protista kingdom อาณาจักรโพรทิสตา
proton โปรตอน
protoplasm โพรโทพลาซึม
pulse ชีพจร พัลส์
pycnometer พิกโนมิเตอร์ พิกโนมิเตอร์
pyramid กรวยเหลี่ยม พีระมิด
pyrolysis การแยกสลายด้วยความร้อน
pyrometer มาตรอุณหภูมิสูง
quadrant จตุภาค
qualitative analysis คุณภาพวิเคราะห์
quality คุณภาพวิเคราะห์
quantitative analysis ปริมาณวิเคราะห์
quantity ปริมาณวิเคราะห์
quantise ทำให้เป็นควอนตัม
quantum ควอนตัม
quantum chemistry เคมีควอนตัม
quantum mechanics กลศาสตร์ควอนตัม
quantum number เลขควอนตัม
quantum optics ทัศนศาสตร์ควอนตัม
quantum physics ฟิสิกส์ควอนตัม
quark ควาร์ก
quarter หนึ่งในสี่ เสี้ยว
quench ดับ ระงับ
quicklime ปูนดิบ
radar เรดาร์
radio detection and ranging เรดาร์
radiance ความแผ่รังสี
radiant energy พลังงานการแผ่รังสี
radiation การแผ่รังสี รังสี
radiation chemistry เคมีการแผ่รังสี
radiation physics ฟิสิกส์การแผ่รังสี
radioactive กัมมันตรังสี
radioactive fall out ฝุ่นกัมมันตรังสี
radioactive isotope ไอโซโทปกัมมันตรังสี
radioactivity กัมมันตภาพรังสี
radio frequency ความถี่วิทยุ
RF ความถี่วิทยุ
radiogram ภาพรังสี วิทยุโทรเลข
radiograph ภาพรังสี
radioisotope ไอโซโทปกัมมันตรังสี
radiometer มาตรรังสี
radio receiver เครื่องรับวิทยุ
radiotelegram วิทยุโทรเลข
radio telescope กล้องโทรทรรศน์วิทยุ
radiotherapy รังสีบำบัด
radio transmitter เครื่องส่งวิทยุ
radius รัศมี
random สุ่ม
range พิสัย
ray รังสี เนื้อเยื่อแนวรัศมี
reactance ความต้านทานจินตภาพ
reactant ตัวทำปฏิกิริยา
reaction ปฏิกิริยา
reaction mechanism กลไกปฏิกิริยา
reaction product ผลปฏิกิริยา
reactor เครื่องปฏิกรณ์
reagent รีเอเจนต์
receiver เครื่องรับ
receptor ที่รับความรู้สึก ตัวรับ
recipient ผู้รับ
reciprocate ตอบสนอง
rectifier ตัวทำกระแสตรง
redox reaction ปฏิกิริยารีดอกซ์
reduce ลดทอน รีดิวส์
reducer ตัวรีดิวซ์
reducible ลดทอนได้
reducing agent ตัวรีดิวส์
reduction การลดทอน รีดักชัน
refining การทำให้บริสุทธิ์
reflectance ความสะท้อน
reflection การสะท้อน
reflectivity สภาพสะท้อน
reflectometer มาตรการสะท้อน
reflector ตัวสะท้อน
reflex กิริยาสนองฉับพลัน
reflex angle มุมกลับ
reflux กลั่นไหลกลับ
refraction การหักเห
refractive index ดรรชนีหักเห
refractivity สภาพหักเห
refractometer มาตราดรรชนีหักเห
refractory ทนไฟ วัตถุทนไฟ
refrigerant สารทำความเย็น
regenerate งอกแทนที่ สืบต่อพันธุ์
region บริเวณ
regression การถดถอย
regulator ตัวคุมค่า
relation ความสัมพันธ์
relative สัมพัทธ์
relativistic สัมพัทธภาพ
relativistic mechanics กลศาสตร์เชิงสัมพัทธภาพ
relativistic physics ฟิสิกส์เชิงสัมพัทธภาพ
relativity สัมพัทธภาพ
relaxation การผ่อนคลาย
relay ถ่ายทอด รีเลย์
reluctance ความต้านทานแม่เหล็ก
reluctivity สภาพต้านทานแม่เหล็ก
remote sensing การรับรู้จากระยะไกล
replication การทำซ้ำ
repulsive force แรงผลัก
residual ตกค้าง ส่วนตกค้าง
residue ส่วนที่เหลือ เศษตกค้าง
resin ชัน
resistance ความต้านทาน
resistivity สภาพต้านทาน
resistor ตัวต้านทาน
resolution การแยก
resolving power กำลังแยก
resonance การสั่นพ้อง
resonator ตัวสั่นพ้อง
respiration การหายใจ
rest mass มวลนิ่ง
resultant ลัพธ์
retardant สารหน่วง
retarder ตัวหน่วง
retardation ความหน่วง
retarder ตัวหน่วง
retention การคงไว้
retentivity สภาพค้าง
retina จอตา
retrograde พักร
reverberation การกังวาน การก้อง
reverberatory furnace เตาถลุงแบบนอน
reverse ผันกลับ
reversible ผันกลับได้
rheology วิทยากระแส
rheostat ตัวควบคุมกระแส
rhizoid รากคล้าย ไรซอยด์
ribosomal R N A อาร์เอ็นเอไรโบโซม
ribosome ไรโบโซม
right angle มุมฉาก
right line เส้นตรง
rigidity สภาพแข็งเกร็ง
ring วง แหวน
roasting การย่าง
rontgen rays รังสีเรินต์เกน
root cap หมวกราก
root hair ขนราก
rosin ชันสน
rotameter มาตรอัตราการไหลแบบลูกลอย
rotation การหมุน
rotor ตัวหมุน
round number จำนวนถ้วน
runner ไหล
sac ถุง
saccharimeter มาตรน้ำตาล แบบโพลาริมิเตอร์
saccharometer มาตรน้ำตาล แบบไฮดรอมิเตอร์
saccus กระเปาะเล็ก กระเปาะเล็ก
salinometer มาตรความเค็ม
salt bridge สะพานเกลือ
salt-petre ดินประสิว
salt petre ดินประสิว
sample สิ่งตัวอย่าง ตัวอย่าง
sampling สิ่งตัวอย่าง ตัวอย่าง
sand bath เครื่องอังทราย
sap น้ำเลี้ยง
saprozoite แซโพรซอยต์
satellite ดาวบริวาร ดาวเทียม
saturation การอิ่มตัว
scalar สเกลาร์
scale มาตราส่วน มาตรา สเกล
scattering การกระเจิง
scintillation การเปล่งแสงวับ แสงวับ
scintillator ตัวเปล่งแสงวับ
sclerenchyma สเกลอเรงคิมา
sclerometer มาตรความแข็ง
second ที่สอง วินาที
secondary ทุติยภูมิ
secondary alcohol แอลกอฮอล์ทุติยภูมิ
section ภาคตัด ตอน
sedimentation การนอนก้น
seeding การล่อผลึก
seismograph เครื่องวัดความไหวสะเทือน
self-conjugate สังยุคในตัว
self conjugate สังยุคในตัว
semi กึ่ง ครึ่ง
semiconductor สารกึ่งตัวนำ
semimetal กึ่งโลหะ
semimicro analysis การวิเคราะห์กึ่งจุลภาค
semipermeable กึ่งซึมได้
semipolar กึ่งมีขั้ว
sensation เพทนาการ การรู้สึก
sensitivity สภาพไว
sensitometer มาตรความไวแสง
sensor เครื่องรับรู้
separable แยกกันได้
sequence ลำดับ
series อนุกรม
set square บรรทัดฉากสามเหลี่ยม
seta ซีตา
shear เฉือน
shield กำบัง
shift เลื่อน
shock wave คลื่นกระแทก
short circuit ลัดวงจร วงจรลัด
shunt ชันต์
side chain โซ่ข้าง
sieve tube element เซลล์หลอดตะแกรง
significance นัยสำคัญ
simple เชิงเดียว
single เชิงเดี่ยว เดี่ยว
single bond พันธะเดี่ยว
siphon กาลักน้ำ
slag กากถลุง
slaked lime ปูนสุก ปูนขาว
slide แผ่นการเลื่อน สไลด์
slit ช่องเล็กยาว
slope ความลาด
smelting การถลุงแร่
solar cell เซลล์สุริยะ
solar eclipse สุริยุปราคา สุริยคราส
solar energy พลังงานสุริยะ
solar physics ฟิสิกส์สุริยะ
solar system ระบบสุริยะ
solar wind ลมสุริยะ
solenoid โซเลนอยด์
solid ของแข็ง
solid angle มุมตัน
solid geometry เรขาคณิตสามมิติ
solid state สถานะของแข็ง
solid state physics ฟิสิกส์สถานะของแข็ง
solubility สภาพละลายได้
solute ตัวละลาย
solution สารละลาย
solvation ซอลเวชัน
solvent ตัวทำละลาย
sonar โซนาร์
sonic bang ซอนิกแบง
sonic barrier กำแพงเสียง
sonic boom ซอนิกบูม
sonometer ซอนอมิเตอร์
sound หยั่ง เสียง
sound barrier กำแพงเสียง
sound level meter มาตรระดับเสียง
space ปริภูมิ อวกาศ
space-time coordinates พิกัดกาลเทศะ
spallation การแตกเป็นเสี่ยง
span ช่วง
spark ประกาย
species ชนิด
specific จำเพาะ
specific activity กัมมันตภาพจำเพาะ
spectral absorptance ความดูดกลืนเชิงสเปกตรัม
spectral reflectance ความสะท้อนเชิงสเปกตรัม
spectral transmittance ความส่งผ่านเชิงสเปกตรัม
spectrochemical analysis การวิเคราะห์ทางสเปกโทรเคมี
spectrograph สเปกโทรกราฟ
spectrometer สเปกโทรมิเตอร์
spectrophotometer สเปกโทรโฟโตมิเตอร์
spectroscope สเปกโทรสโกป
spectroscopy สเปกโทรสโกปี
spectrum สเปกตรัม
speed อัตราเร็ว
speedometer มาตราอัตราเร็ว
spherometer มาตรความโค้งทรงกลม
sphygmomanometer มาตรความดันเลือด
spin สปิน
spine สันหลัง หนาม
spirometer มาตรอากาศหายใจ
splanchonology อวัยววิทยา อวัยววิทยา
spring สปริง
sputtering การฉาบด้วยโลหะ
square จัตุรัส กำลังสอง ตาราง
stability เสถียรภาพ
stable เสถียร
stage ระยะ
stainless steel เหล็กกล้าไร้สนิม
standard deviation ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
standing wave คลื่นยืน คลื่นนิ่ง
starter สตาร์ตเตอร์
state สถานะ
static สถิต
statics สถิตศาสตร์
stationary นิ่ง คงที่
stationary state สถานะคงที่
stationary wave คลื่นคงที่ คลื่นนิ่ง
statistic สถิติ
statistical analysis สถิติวิเคราะห์
statistical mechanics กลศาสตร์เชิงสถิติ
statistical physics ฟิสิกส์เชิงสถิติ
statistics สถิติศาสตร์
steady state สถานะคงตัว
steam bath เครื่องอังไอน้ำ
steam engine เครื่องจักรไอน้ำ
steel เหล็กกล้า
stellar physics ฟิสิกส์ของดาว
sterilisation การทำหมัน การทำไร้เชื้อ
stiffness ความแข็งตึง
stigma ยอดเกสรตัวเมีย รูหายใจของแมลง
still เครื่องกลั่น
stimulant ตัวกระตุ้น ยากระตุ้น
stimulate เร้า กระตุ้น
stimulus สิ่งเร้า
stock จำพวก
stoichiometry ปริมาณสัมพันธ์
stolon ไหล
stop cock ก๊อกปิดเปิด
stopper จุก
storage cell เซลล์สะสมไฟฟ้า
straight angle มุมตรง
straight chain โซ่ตรง
straight line เส้นตรง
strain ความเครียด
stratified เป็นชั้นๆ
stratifgraphy วิชาลำดับชั้นหิน
streamline เส้นกระแส
strength ความแรง
strength ความแข็งแรง
stress ความเค้น
stroboscope สตรอโบสโกป
stroke จังหวะ
stroma สโตรมา
sublime ระเหิด
substance สาร
substitute แทน แทนที่
substitution reaction ปฏิกิริยาการแทนที่
successive สืบเนื่อง
superconductivity สภาพนำยวดยิ่ง
superficial ตื้น ตามผิว
superior สูงกว่า เหนือกว่า
supernatant ส่วนลอย
superposition principle หลักการซ้อนทับ
supersaturated อิ่มตัวยวดยิ่ง
supersonic speed อัตราเร็วกว่าเสียง
supinate หงาย
supplement ส่วนเติมต่อ ส่วนเสริม
surface พื้นผิว
surface tension ความตึงผิว
susceptance ความนำจินตภาพ
susceptibility สภาพรับไว้ได้
suspension สารแขวนลอย การแขวนลอย
symbol สัญลักษณ์
symbolic logic สัญลักษณ์ตรรกศาสตร์
symbolism สัญลักษณ์นิยม
symmetric สมมาตร
symmetry สมมาตร
sympathetic nerve ประสาทซิมพาเทติก
system ระบบ
systolic pressure ความดันระยะหัวใจบีบตัว
tachometer มาตรอัตรารอบ
temperature อุณหภูมิ
tendency แนวโน้ม
tensile ดึง
tensile strength ความทนแรงดึง
tensile stress ความเค้นแบบดึง
tensimeter มาตรความดันไอ
tensiometer มาตรความดึง
tension ความดึง แรงดึง
terrestrial magnetism สภาวะแม่เหล็กโลก
tertiary ตติยภูมิ
theoretical physics ฟิสิกส์ทฤษฎี
theory ทฤษฎี
thermal ความร้อน อุณหภาพ
thermal physics ฟิสิกส์อุณหภาพ
thermionic เทอร์มิออนิก
thermo อุณห เทอร์มอ
thermochemistry อุณหเคมี
thermocouple คู่ควบความร้อน เทอร์มอคัปเปิล
thermodynamic อุณหพลวัต
thermodynamics อุณหพลศาสตร์
thermometer มาตรอุณหภูมิ เทอร์มอมิเตอร์
thermostat ตัวควบคุมอุณหภูมิ
time dilation การยืดของเวลา
transfer ถ่ายโอน
transform แปลง ผลการแปลง
transformation การแปลง
transformer ผลการแปลง
transitive ถ่ายทอด
translation การเลื่อนที่
translocation การเคลื่อนย้าย
translucent โปร่งแสง
transmission การส่งผ่าน
transmittance ความส่งผ่าน
transmitter เครื่องส่ง
transverse ตามขวาง
travelling wave คลื่นเดินหน้า คลื่นเคลื่อนที่
ultrasonic frequency ความถี่เหนือเสียง
ultrasonic wave คลื่นเหนือเสียง
ultrasonics อัลทราโซนิกส์
ultraviolet เหนือม่วง อัลตราไวโอเลต
uncountable นับไม่ได้
unit หน่วย
unity เอกภาพ
unstable อเสถียร
vacuum สุญญกาศ
vector เวกเตอร์
velocity ความเร็ว
vibration การสั่น
viscometer มาตรความหนืด
viscosity ความหนืด
volatilise ระเหย
voltage ความต่างศักย์
voltameter โวลทามิเตอร์
voltmeter มาตรความต่างศักย์
volume ปริมาตร
volumetric analysis ปริมาตรวิเคราะห์
vortex กระแสวน
vorticity ความวน
water potential ชลศักย์
wattmeter มาตรกำลังไฟฟ้า วัตต์มิเตอร์
wave front หน้าคลื่น
waveguide ท่อนำคลื่น
wavelength ความยาวคลื่น
wave mechanics กลศาสตร์คลื่น
wave number เลขคลื่น
wave packet หมู่คลื่น
Mathematica
Saturn ดาวเสาร์
absolute deviation
absolute error
absorption spectrum
Cluster กระจุก
Constellation กลุ่มดาวฤกษ์
Solar flare การระเบิดจ้าของดวงอาทิตย์
Reflection การสะท้อน
Refraction การหักเห
Resolution การแยกภาพ
Retrograde การปรากฎเคลื่อนถอยหลัง
nuclar fusion การหลอมรวมกันทางนิวเคลียร์
Condense การกลั่นตัว
Conservation of Energy การอนุรักษ์พลังงาน
Newton's Third Law of Motion กฎการเคลื่อนที่ข้อที่ 3 ของนิวตัน
Triboluminescence การเรืองแสงแบบไทรโบ
Core แก่นกลาง
Pole ขั้ว
Solar เกี่ยวกับดวงอาทิตย์
Hemisphere ครึ่งวงกลม
Inertia ความเฉื่อย
Crater เครเตอร์ หรือหลุม
Inertia Balance เครื่องชั่งความเฉื่อย
Corona คอโรนา
Escape Velocity ความเร็วของการหลุดพ้น
Period of Revolution คาบของการโคจร
Period of Rotation คาบของการหมุน
Visible Light คลื่นแสงสว่าง
Radio Waves คลื่นวิทยุ
Umbra เงามืด
Penumbra เงามัว
Barycenter จุดศูนย์กลางร่วม
Center of Gravity จุดศูนย์กลางของแรงโน้มถ่วง
Sunspot จุดบนดวงอาทิตย์
Insulators ฉนวน
Spcetral ชนิดสเปกตรัมของดาวฤกษ์
Supernova ซูเปอร์โนวา
Cepheids เซฟีดส์
Moon ดวงจันทร์
Binary star ดาวคู่
Physical double ดาวคู่จริง
Optical double ดาวคู่ปลอม
Planet ดาวเคราะห์
Gas giant ดาวเคราะห์ก๊าซ
Asteroid ดาวเคราะห์น้อย
Dwarf star ดาวแคระ
White dwarf ดาวแคระขาว
Pointers ดาวชี้
Neutron star ดาวนิวตรอน
Satellite ดาวบริวาร
Variable ดาวแปรแสง
Cataclysmic variable ดาวแปรแสงประเภทดาวคู่
Pulsating variable ดาวแปรแสงประเภทหดและขยายตัว
Eclipsing variable ดาวแปรแสงประเภทอุปราคา
Multiple ststem ดาวแฝดหลายดวง
Red giant ดาวยักษ์แดง
Supergiant star ดาวยักษ์ใหญ่
Star ดาวฤกษ์
Giant star ดาวฤกษ์ขนาดยักษ์
Primary star ดาวฤกษ์ดวงที่ 1
Secondary star ดาวฤกษ์ดวงที่ 2
Comet ดาวหาง
Phase ดิถี
Satellite ดาวเทียม
Galaxy ดาราจักร
Milky Way galaxy ดาราจักทางช้างเผือก
Geostationary Operational ดาวเทียมสถิต
Meteor ดาวตกหรือผีพุ่งไต้
Spiral Galaxy ดาราจกร
Maria ทะเลหรือที่ราบต่ำบนดวงจันทร์
Magnetosphere ทรงกลมแม่เหล็ก
Nucleus นิวเคลียส
Astronomy ดาราศา
Retroreflector ตัวสะท้อนแสงกลับ
Orbit ทางโคจร
Conductor ตัวนำ
Milky Way ทางช้างเผือก
Big Bang theory ทฤษฏีบิกแบง
Nebula เนบิวลา
Planetary nebula เนบิวลาแบบดาวเคราะห์
Nova โนวา
Atmosphere บรรยากาศ
Year ปี
Light Year ปีแสง
Crust เปลือกนอก
Planisphere แผนที่ดาวแบบหมุน
Meteor shower ฝนอุกกาบาต
Prominence พวยก๊าซ
Pulsar พัลซาร์
Stellar Parallax พารัลแลกซ์ของดาวฤกษ์
Photometer โฟโตมิเตอร์
Facula แฟคิวลา
Mirage มิราจ
Magnitude แมกนิจูด
Space shuttle ยานขนส่งอวกาศ
Space probe ยานสำรวจอวกาศ
Space craft ยานอวกาศ
Centrifugal Force แรงหนีศูนย์กลาง
Centripetal Force แรงสู่ศูนย์กลาง
Cohesive Force แรงยึดเหนี่ยว
Evaporate ระเหย
Solar system ระบบสุริยะ
Friction แรงเสียดทาน
Gravity แรงโน้มถ่วง
Surface Tension แรงตึงผิว
Radiation รังสี
Solar Radiation รังสีของดวงอาทิตย์
Radar เรดาร์
Solar Wind ลมสุริยะ
Meteorite ลูกอุกกาบาต
Day วัน
Vortex วอร์เทกซ์
Equator ศูนย์สูตร
Space station สถานีอวกาศ
Matter สสาร
Solar Eclipse สุริยุปราคา
Spectroscope สเปกโตรสโคป
Vacuum สุญญากาศ
Aurora Australis แสงใต้
Aurora Borealis แสงเหนือ
Aurora แสงเหนือ-แสงใต้
Magnetic Force Field สนามของแรงแม่เหล็ก
Black hole หลุมดำ
Coma หัว
Tail หาง
NASA องค์การนาซา
Universe เอกภพ
Astrolabe แอสโตรเลบ
Asterism แอสเตอริสซึม
Meteoroid อุกกาบาต
Eclipse อุปราคา
Infrared อินฟาเรด
Magnitude อันดับความสว่าง
copper pair คู่คูเปอร์
 

โฮมเพจ เข้าระบบ เผยแพร่ข่าวสาร ดาวน์โหลด ติดต่อเรา เว็บลิงค์ กระดานข่าว ค้นหา ลงโฆษณา ถาม/ตอบ