โปรแกรมภาษาซี คำนวณเกรดของนักเรียน

แนะนำ สอบถาม ภาษา C สำหรับผู้เริ่มต้น

Moderator:

User avatar
nokroo
Posts: 189
Joined: 01/01/1970 7:00 am
Location: วัดตะคร้ำเอน ต.ตะคร้ำเอน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี

โปรแกรมภาษาซี คำนวณเกรดของนักเรียน

Postby nokroo » 26/10/2017 1:30 pm

โปรแกรมภาษาซี คำนวณเกรดของนักเรียน

จงเขียนโปรแกรมคำนวณเกรดของนักเรียน โดยมีเงื่อนไขดังนี้คะแนน 80 – 100 เกรด Aคะแนน 70 – 79 เกรด Bคะแนน 60 – 69 เกรด Cคะแนน 50 – 59 เกรด Dคะแนนไม่ถึง 50 ได้ Fข้อมูลนำเข้าคือ ชื่อ-นามสกุลนักเรียน, คะแนนระหว่างภาค และ คะแนนสอบปลายภาคผลลัพธ์แสดงที่หน้าจอคือ ชื่อ-นามสกุลนักเรียน, คะแนนรวม และ เกรดที่ได้ ขั้นตอนการทำงาน 1. สิ่งที่ต้องการจากระบบ คือ คำนวณเกรดโดยหาได้จาก ผลรวม ของ สอบกลางภาค+ปลายภาค แล้วตัดเกรดตามเงื่อนไขที่กำหนด 2. รูปแบบผลลัพธ์ที่ต้องการ คือ Name your grade is X 3. ข้อมูลเข้า ชื่อ , สอบกลางภาค , ปลายภาค 4. ตัวแปรที่ใช้
Name = ชื่อ Grade = เกรด ,
Total = ผลรวม Mid = สอบกลางภาค ,Final = ปลายภาค นำผลลัพธ์มารวมกันเพื่อตัดเกรด 5. วิธีการประมวลผล
5.1) รับข้อมูล Name, Mid, Final, Test
5.2) ประมวลผล Total = Mid+ Fina
5.3) ถ้า Total > 80 และ Total <= 100, Grade = “A”
ถ้า Total > 70 และ Total <=80, Grade = “B”
ถ้า Total > 60 และ Total <= 70, Grade = “C”
ถ้า Total > 50 และ Total <= 60, Grade = “D”
ถ้า Total > 0 และ Total <= 50 , Grade = “F”
5.4) พิมพ์ Name, “your grade is “, Grade
5.5) จบการทำงาน
ที่มา : http://www.vcharkarn.com/vcafe/2279...


Image

#include<stdio.h>

#include<conio.h>

struct student
{
char ID[500];
char name[500];
char surname[500];
float Total, Mid, Final, Test;
}s ;

main()

{

char ch='y';

while (ch!='n')

{

do

{

printf(" Enter name : ");

scanf("%s",&s.name);

printf(" Enter surname: ");

scanf("%s",&s.surname);

printf(" Enter Mid score: ");

scanf("%f",&s.Mid);

printf(" Enter Final score: ");

scanf("%f",&s.Final);

printf(" Enter Test score: ");

scanf("%f",&s.Test);

printf(" ");

printf("\n ************************************* \n");

s.Total = s.Mid+ s.Final+ s.Test;

printf("\n ************************************* \n");

printf("\n Name: %s Surname: %s \n",s.name ,s.surname);

printf("\n Your grade is: ");

if (s.Total >= 0 && s.Total <= 50) printf("\aGrade = F ");

else if (s.Total > 50 && s.Total <= 55) printf("\aGrade = D ");

else if (s.Total > 55 && s.Total <= 60) printf("\aGrade = D+ ");

else if (s.Total > 60 && s.Total <= 65) printf("\aGrade = C ");

else if (s.Total > 65 && s.Total <= 70) printf("\aGrade = C+ ");

else if (s.Total > 70 && s.Total <= 75) printf("\aGrade = B ");

else if (s.Total > 75 && s.Total <= 80) printf("\aGrade = B+ ");

else if (s.Total > 80 && s.Total <= 100) printf("\aGrade = A ");

else printf("\a\a\a Error! ");

printf("\n\n ************************************* \n");

printf("\n\n Do you want to continous? [ Y / N ] ");ch=getch();

}

while (ch=='y'||ch=='Y');

do

{

if (ch=='n')

break;

else printf("\a\a\aExit [ Y / N ] ");

ch=getch();

}

while (ch!='y');

}

getch();

}

Return to “Programming - C/C<sup>++</sup>& java”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest