มิวออน (muons) เกี่ยวข้องอย่างไรกับพิรามิด

ที่นี่ เป็นพื้นที่สำหรับ ให้เพื่อน ฟิสิกส์ ได้ มา พบปะ ถามไถ่ กัน PHY = Mc<sup>2</SUP> (ฯลฯ..)

Moderator:

Guest

มิวออน (muons) เกี่ยวข้องอย่างไรกับพิรามิด

Postby Guest » 09/12/2005 4:25 pm

มิวออน (muons) เกี่ยวข้องอย่างไรกับพิรามิด
ใครรู้บ้าง

Guest

Postby Guest » 09/12/2005 4:28 pm

มิ วออน (muons) เกี ่ ยวข้ องอย่ างไรกั บพี รามิ ด
ความสนใจของนักโบราณคดี ต่อพีรามิดคื อเกี ่ยวกับรู ปแบบการ
ปกครองในอดี ต กุ ญแจที่ นำไปสู ่ การไขปัญหาดั งกล่ าวคื อหลุ มฝั งศพ
การค้ นหาหลุมผั งศพในพีรามิดที ่มีขนาดมหึ มานั้ นนับว่าเป็ นเรื ่องที่ ยุ่ งยาก
ดั งเช่น พี รามิดแห่งพระอาทิตย์ (pyramid of the sun) ที่เมื อง Teotihuacan
ประเทศเม็ กซิ โก ซึ ่ งมี ความสู ง 65 เมตรและครอบคลุ มพื ้ นที ่ 225
ตารางเมตร (http://www.crystalinks.com/pyrsun_moon.html)

ได้มี การค้ นพบอุ โมงค์ยาว 8 เมตรใต้
พี รามิ ด ปัจจุบั น นักฟิ สิ กส์ นิ วเคลี ยร์
Arturo Menchaca ร่วมด้วยนักวิ จั ยของ
สถาบั น Institute of Anthropology
Research มหาวิ ทยาลั ย เม็ กซิ โก
ได้ นำที มค้ นหาหลุมฝั งศพในพี รามิ ด
วิเคราะห์ ปริมาณและ เส้ นทางเดิ นของมิ วออนที่
ทะลุ ผ่านพี รามิด โดยอาศัยหลักตรวจสอบความ
หนาแน่ น เมื่ อระยะทางการเคลื่ อนที ่เท่ากั นของ
มิ วออน ปริ มาณของมิ วออนที ่ ทะลุ ผ่ านบริ เวณ
มี ความหนาแน่ นน้ อยย่ อมมี จำนวน มากกว่ า
ปริ มาณของมิ วออนที ่ ทะลุ ผ่ าน บริ เวณมี ความ
หนาแน่ นมากกว่ า


Return to “สำหรับ เพื่อนๆ ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัย นะค่ะ”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 3 guests