รบกวนผู้รู้ช่วยทำโจทย์ข้อนี้หน่อยครับ

ถาม - ตอบ ปัญหาฟิสิกส์ ระดับมหาวิทยาลัย

Moderator:

baandagrea
Posts: 1
Joined: 13/12/2010 10:02 pm

รบกวนผู้รู้ช่วยทำโจทย์ข้อนี้หน่อยครับ

Postby baandagrea » 13/12/2010 10:07 pm

เมื่อเวลาที่กระแสไฟฟ้าใช้ในการเปลี่ยนค่าจาก 0 ถึง 90 เปอร์เซ็นของค่าสูงสุด(Rise time) มีค่า 4 ns จงหาค่าความจุไฟฟ้าของตัวเก็บประจุ C ในวงจร

แล้วก็มีรูปตัวต้านทาน ขนาด 3k โอม ต่อเข้ากับ ตัวเก็บประจุ ครับ

User avatar
nokroo
Posts: 189
Joined: 01/01/1970 7:00 am
Location: วัดตะคร้ำเอน ต.ตะคร้ำเอน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี

ตอบ

Postby nokroo » 29/01/2011 2:01 pm

วิธีทำ วงจรนี้เป็นวงจรไฟฟ้ากระแสตรงที่มีตัว R-C


ใช้สูตร

T = R ? C

เมื่อ

T คือ เวลาที่กระแสไฟฟ้าใช้ในการเปลี่ยนค่าจาก 0 ถึง 90 เปอร์เซ็นของค่าสูงสุด(Rise time) มีค่า 4 นาโนวินาที หรือ 4 ? 10?? วินาที

R คือ ค่าความต้านทานของตัวต้านทานไฟฟ้า มีค่า 3 กิโลโอห์ม หรือ 3000 โอห์ม

C คือ ค่าความจุไฟฟ้าของตัวเก็บประจุ มีหน่วยเป็น ฟารัด

จะได้

4 ? 10?? = 3000 ? C

C = 4 ? 10??/3000

= 1.33 ? 10??? ฟารัด

= 1.33 พิโคฟารัด
Last edited by nokroo on 25/02/2011 8:25 pm, edited 7 times in total.

User avatar
nokroo
Posts: 189
Joined: 01/01/1970 7:00 am
Location: วัดตะคร้ำเอน ต.ตะคร้ำเอน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี

ตอบ

Postby nokroo » 29/01/2011 2:21 pm

RC Charging Circuit

The Time Constant
All Electrical or Electronic circuits or systems suffer from some form of "time-delay" between its input and output, when a signal or voltage, either continuous, (DC) or alternating (AC) is firstly applied to it. This delay is generally known as the time delay or Time Constant of the circuit and it is the time response of the circuit when a step voltage or signal is firstly applied. The resultant time constant of any circuit or system will mainly depend upon the reactive components either capacitive or inductive connected to it and is a measurement of the response time with units of, Tau - ?

When an increasing DC voltage is applied to a discharged Capacitor the capacitor draws a charging current and "charges up", and when the voltage is reduced, the capacitor discharges in the opposite direction. Because capacitors are able to store electrical energy they act like small batteries and can store or release the energy as required. The charge on the plates of the capacitor is given as: Q = CV. This charging (storage) and discharging (release) of a capacitors energy is never instant but takes a certain amount of time to occur with the time taken for the capacitor to charge or discharge to within a certain percentage of its maximum supply value being known as its Time Constant (?).

If a resistor is connected in series with the capacitor forming an RC circuit, the capacitor will charge up gradually through the resistor until the voltage across the capacitor reaches that of the supply voltage. The time called the transient response, required for this to occur is equivalent to about 5 time constants or 5T. This transient response time T, is measured in terms of ? = R x C, in seconds, where R is the value of the resistor in ohms and C is the value of the capacitor in Farads. This then forms the basis of an RC charging circuit were 5T can also be thought of as "5 x RC".

RC Charging Circuit
The figure below shows a capacitor, (C) in series with a resistor, (R) forming a RC Charging Circuit connected across a DC battery supply (Vs) via a mechanical switch. When the switch is closed, the capacitor will gradually charge up through the resistor until the voltage across it reaches the supply voltage of the battery. The manner in which the capacitor charges up is also shown below.

[img]mhtml:file://C:\Users\กิตติ\Downloads\RC%20Charging%20Circuit%20Tutorial%20&%20RC%20Time%20Constant.mht!http://www.electronics-tutorials.ws/rc/rc1.gif[/img]

RC Charging Circuit


Let us assume above, that the capacitor, C is fully "discharged" and the switch (S) is fully open. These are the initial conditions of the circuit, then t = 0, i = 0 and q = 0. When the switch is closed the time begins at t = 0 and current begins to flow into the capacitor via the resistor. Since the initial voltage across the capacitor is zero, (Vc = 0) the capacitor appears to be a short circuit and the maximum current flows through the circuit restricted only by the resistor R. Then by using Kirchoff's voltage law (KVL), the voltage drops around the circuit are given as:

[img]mhtml:file://C:\Users\กิตติ\Downloads\RC%20Charging%20Circuit%20Tutorial%20&%20RC%20Time%20Constant.mht!http://www.electronics-tutorials.ws/rc/rc16.gif[/img]The current no flowing around the circuit is called the Charging Current and is found by using Ohms law as: i = VR/R.

RC Charging Curves

[img]mhtml:file://C:\Users\กิตติ\Downloads\RC%20Charging%20Circuit%20Tutorial%20&%20RC%20Time%20Constant.mht!http://www.electronics-tutorials.ws/rc/rc2.gif[/img]


The capacitor now starts to charge up as shown, with the rise in the RC charging curve steeper at the beginning because the charging rate is fastest at the start and then tapers off as the capacitor takes on additional charge at a slower rate. As the capacitor charges the potential difference across its plates increases with the actual time taken for the charge on the capacitor to reach 63% of its maximum possible voltage, in our curve 0.63Vs being known as the Time Constant, (T) of the circuit and is given the abbreviation of 1T. As the capacitor charges up, the voltage difference between Vs and Vc reduces, so to does the circuit current, i. Then at the final condition, t = ?, i = 0, q = Q = CV. Then at infinity the current diminishes to zero, the capacitor acts like an open circuit condition therefore, the voltage drop is entirely across the capacitor.

So mathematically we can say that the time required for a capacitor to charge up to one time constant is given as:

[img]mhtml:file://C:\Users\กิตติ\Downloads\RC%20Charging%20Circuit%20Tutorial%20&%20RC%20Time%20Constant.mht!http://www.electronics-tutorials.ws/rc/rc14.gif[/img]

Where, R is in ?'s and C in Farads.

Since voltage V is related to charge on a capacitor given by the equation, Vc = Q/C, the voltage across the value of the voltage across the capacitor, (Vc) at any instant in time during the charging period is given as:

[img]mhtml:file://C:\Users\กิตติ\Downloads\RC%20Charging%20Circuit%20Tutorial%20&%20RC%20Time%20Constant.mht!http://www.electronics-tutorials.ws/rc/rc15.gif[/img]

Where:
Vc is the voltage across the capacitor
Vs is the supply voltage
t is the elapsed time since the application of the supply voltage
RC is the time constant of the RC charging circuit
After a period equivalent to 4 time constants, (4T) the capacitor in this RC charging circuit is virtually fully charged and the voltage across the capacitor is now approx 99% of its maximum value, 0.99Vs. The time period taken for the capacitor to reach this 4T point is known as the Transient Period. After a time of 5T the capacitor is now fully charged and the voltage across the capacitor, (VC) is equal to the supply voltage, (Vs). As the capacitor is fully charged no more current flows in the circuit. The time period after this 5T point is known as the Steady State Period.

As the voltage across the capacitor Vc changes with time, and is a different value at each time constant up to 5T, we can calculate this value of capacitor voltage, Vc at any given point, for example.

Example No1

[img]mhtml:file://C:\Users\กิตติ\Downloads\RC%20Charging%20Circuit%20Tutorial%20&%20RC%20Time%20Constant.mht!http://www.electronics-tutorials.ws/rc/rc3.gif[/img]
Calculate the time constant of the following circuit.

The time constant ? is found using the formula T = R x C in seconds.

Therefore the time constant ? is:

T = R x C = 47k x 1000uF = 47 Secs

a) What value will be the voltage across the capacitor at 0.7 time constants?

At 0.7 time constants (0.7T) Vc = 0.5Vs. Therefore, Vc = 0.5 x 5V = 2.5V

b) What value will be the voltage across the capacitor at 1 time constant?

At 1 time constant (1T) Vc = 0.63Vs. Therefore, Vc = 0.63 x 5V = 3.15V

c) How long will it take to "fully charge" the capacitor?

The capacitor will be fully charged at 5 time constants.

1 time constant (1T) = 47 seconds, (from above). Therefore, 5T = 5 x 47 = 235 secs

d) The voltage across the Capacitor after 100 seconds?

The voltage formula is given as Vc = V(1 - e-t/RC)

which equals: Vc = 5(1-e-100/47) RC = 47 seconds from above, Therefore, Vc = 4.4 volts

We have seen that the charge on a capacitor is given by the expression: Q = CV and that when a voltage is firstly applied to the plates of the capacitor it charges up at a rate determined by its time constant, ?. In the next tutorial we will examine the current-voltage relationship of a discharging capacitor and look at the curves associated with it when the capacitors plates are shorted together.


Return to “ระดับมหาวิทยาลัย”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests