Page 1 of 1

ไซโคลตรอน (Cyclotron)

Posted: 31/08/2017 10:01 am
by nokroo
Image

ไซโคลตรอน (Cyclotron) เป็นเครื่องเร่งอนุภาคชนิดให้อนุภาคที่มีประจุเคลื่อนที่เป็นวงกลม เป็นการแก้ข้อบกพร่องหรือข้อจำกัดของเครื่องเร่งอนุภาคแบบลิเนียร์เพราะเครื่องเร่งอนุภาคแบบลิเนียร์จะให้มีพลังงานสูงต้องใช้ต่อกันหลาย ๆ ตัวผลก็คือต้องมีความยาวมาก บางเครื่องยาวถึง 3.2 กิโลเมตร
เนื่องจากอนุภาคที่มีประจุไฟฟ้าถ้าหากเคลื่อนที่ในแนวตั้งฉากกับสนามแม่เหล็กจะเคลื่อนที่เป็นวงกลม เช่นถ้าหากใช้เชือกผูกตุ้มน้ำหนักแขวนเพดานห้องแทนทิศของสนามแม่เหล็ก แนวเชือกหรือสนามแม่เหล็กจะอยู่ในแนวดิ่ง ถ้ามีอนุภาคเคลื่อนที่ตามแนวราบเข้ามาจะถูกสนามแม่เหล็กบังคับให้เคลื่อนที่เป็นวงกลม คล้ายเราวิ่งเป็นวงกลมในห้องบนพื้น ด้วยวิธีการเช่นนี้เครื่องเร่งอนุภาคแบบไซโคลตรอนจะมีขนาดเล็กลงแต่เร่งได้เร็วขึ้นคล้ายเราวิ่งเป็นวงกลมเร็วขึ้น ๆ โดยไม่ต้องใช้ระยะทางตรงมากเหมือนการวิ่งทางตรง