โปรแกรมรับคะแนนสอบกลางภาค ปลายภาค และคะแนนรายงาน

แนะนำ สอบถาม ภาษา C สำหรับผู้เริ่มต้น

Moderator:

User avatar
nokroo
Posts: 189
Joined: 01/01/1970 7:00 am
Location: วัดตะคร้ำเอน ต.ตะคร้ำเอน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี

โปรแกรมรับคะแนนสอบกลางภาค ปลายภาค และคะแนนรายงาน

Postby nokroo » 05/10/2013 8:43 am

#include <stdio.h>
#include <conio.h>
int main()
{
int i;
float Midterm_score[7];
float Final_score[7];
float Report_score[7];
float Totle_score;
float Average_each_section;
float Total_average;

for(i = 0;i < 7;i++){
printf("STUDENT[%d] Midterm score = ",i+1);
scanf("%f",&Midterm_score[i]);
printf("STUDENT[%d] Final score = ",i+1);
scanf("%f",&Final_score[i]);
printf("STUDENT[%d] Report score = ",i+1);
scanf("%f",&Report_score[i]);

Totle_score = Midterm_score[i] + Final_score[i] + Report_score[i];

Average_each_section = (Midterm_score[i] + Final_score[i] + Report_score[i])/3;


printf("Totle score = %f\n",Totle_score);
printf("Average each section = %f\n",Average_each_section);
}
getch();
}

Return to “Programming - C/C<sup>++</sup>& java”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest