โปรแกรมข้อมูลสินค้าคงคลัง ประกอบด้วย รหัสสินค้า ชื่อสินค้า ร

แนะนำ สอบถาม ภาษา C สำหรับผู้เริ่มต้น

Moderator:

User avatar
nokroo
Posts: 188
Joined: 01/01/1970 7:00 am
Location: วัดตะคร้ำเอน ต.ตะคร้ำเอน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี

โปรแกรมข้อมูลสินค้าคงคลัง ประกอบด้วย รหัสสินค้า ชื่อสินค้า ร

Postby nokroo » 05/10/2013 8:17 am

#include <stdio.h>
#include <conio.h>

int main() {

int i;
char code[10][10];
char name[10][10];
float Selling_price[10][10];
float Cost_basis[10][10];
char Delivery_Dates[10][10];
char Date_of_selling_out[10][10];
float Totle_Cost_basis;
float Totle_Selling_price;
float Profit;

for(i = 0;i < 10; i++){

printf("Enter Product ID[%d]: ",i+1);
scanf("%s",&code[i]);

printf("Enter Product name[%d]: ",i+1);
scanf("%s",&name[i]);

printf("Enter Selling price[%d]: ",i+1);
scanf("%f",&Selling_price[i]);

printf("Enter Cost basis[%d]: ",i+1);
scanf("%f",&Cost_basis[i]);


printf("Enter Delivery Dates[%d]: ",i+1);
scanf("%s",&Delivery_Dates[i]);


printf("Enter Date of selling out[%d]: ",i+1);
scanf("%s",&Date_of_selling_out[i]);

}

Totle_Cost_basis = Cost_basis[0][0] + Cost_basis[1][0] + Cost_basis[2][0] + Cost_basis[3][0] + Cost_basis[4][0] + Cost_basis[5][0] + Cost_basis[6][0] + Cost_basis[7][0] + Cost_basis[8][0] + Cost_basis[9][0];
Totle_Selling_price = Selling_price[0][0] + Selling_price[1][0] + Selling_price[2][0] + Selling_price[3][0] + Selling_price[4][0] + Selling_price[5][0] + Selling_price[6][0] + Selling_price[7][0] + Selling_price[8][0] + Selling_price[9][0];
Profit = Totle_Selling_price - Totle_Cost_basis;

for(i = 0; i < 10; i++){
printf("\n\nProduct ID[%d]. is : %s\n",i+1,code[i]);
printf("\n\nProduct name[%d] is : %s",i+1,name[i]);
printf("\n\nSelling price[%d] is : %f",i+1,Selling_price[i]);
printf("\n\nCost basis[%d] is : %f",i+1,Cost_basis[i]);
printf("\n\nDelivery Dates[%d] is : %s",i+1,Delivery_Dates[i]);
printf("\n\nDate of selling out[%d] is : %s",i+1,Date_of_selling_out[i]);
}
printf("\n\nTotle Cost basis = %f",Totle_Cost_basis);
printf("\n\nTotle Selling price = %f",Totle_Selling_price);
printf("\n\nProfit = %f",Profit);
getch();
}

Return to “Programming - C/C<sup>++</sup>& java”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest