โปรแกรมสลับคำในประโยค.txt

แนะนำ สอบถาม ภาษา C สำหรับผู้เริ่มต้น

Moderator:

User avatar
nokroo
Posts: 189
Joined: 01/01/1970 7:00 am
Location: วัดตะคร้ำเอน ต.ตะคร้ำเอน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี

โปรแกรมสลับคำในประโยค.txt

Postby nokroo » 05/10/2013 8:06 am

#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <ctype.h>
#include <string.h>

#define MAX_BUF 256

void show_string (char *str, int i, int n)
{
while (i <= n)
{
printf ("%c", str[i]);
i++;
}
}

int main (void)
{
char str[MAX_BUF];
int end_anchor, start_ptr;
int state;

printf ("\nEnter a string: ");
scanf (" %[^\n]", str);

start_ptr = strlen (str) - 1;

end_anchor = start_ptr;
state = 0;
while (start_ptr >= -1)
{
switch (state)
{
case 0:
if ((!isspace (str[start_ptr]) && (start_ptr >= 0)))
{
start_ptr--;
}
else
{
state = 1;
}
break;

case 1:
show_string (str, start_ptr + 1, end_anchor);
state = 2;
start_ptr--;
printf (" ");
break;

case 2:
if (!isspace (str[start_ptr]))
{
state = 0;
end_anchor = start_ptr;
}
else
{
start_ptr--;
}
break;
}
}


printf ("\n");
getch();
}

/*http://stackoverflow.com/questions/9630673/how-to-perform-reversing-a-sentence-word-by-word-in-c

Return to “Programming - C/C<sup>++</sup>& java”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest