โปรแกรมรบันทึกระเบียบผลการเรียน ที่ 1 ซึ่งประกอบด้วย เลขที่น

แนะนำ สอบถาม ภาษา C สำหรับผู้เริ่มต้น

Moderator:

User avatar
nokroo
Posts: 188
Joined: 01/01/1970 7:00 am
Location: วัดตะคร้ำเอน ต.ตะคร้ำเอน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี

โปรแกรมรบันทึกระเบียบผลการเรียน ที่ 1 ซึ่งประกอบด้วย เลขที่น

Postby nokroo » 05/10/2013 8:04 am

#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <stdlib.h>

struct Records1
{
int ID[50];
char First_name[50];
char Last_name[50];
char Age[50];
int Height[50];
int Weight[50];
char Subjects[50];
float GPA[50];
};
int main()
{
int i,j,k;
int choice;
Records1 student[50];

for(k = 1; k <= 30; k++){
printf("\n");
printf("\n\n***-------Records of the results of the first study program-------***\n\n");
printf("Main Menu\n");
printf("\n\nSelect choice menu: \n1. Data Entry \n2. print Report \n3. Exit\n\n");
scanf("%d",&choice);




if(choice == 1){
printf("\n\nData Entry: ");
for(i = 0; i < 50; i++){
printf("\n\nEnter Number seats[%d]: ",i+1);
scanf("%d",&student[i].Numbered_seats[i]);
printf("Enter Name seats of learning[%d]: ",i+1);
scanf("%s",&student[i].Name_seats_of_learning[i]);
printf("Enter GPA[%d]: ",i+1);
scanf("%f",&student[i].GPA[i]);
}
}


if(choice == 2){
printf("\n\nPrint Report: ");
for(j = 0; j < 50; j++){
printf("\n\nNumber seats[%d]: %d",j+1,student[j].Numbered_seats[j]);
printf("\n\nName seats of learning[%d]: %s",j+1,student[j].Name_seats_of_learning);
printf("\n\nGPA[%d]: %f",j+1,student[j].GPA[j]);
}
}

if(choice == 3){
printf("\n\nExit\n\n");
exit(0);
}
}

getch();
}


/*แบบใช้ switch sase*/

#include <stdio.h>

#include <conio.h>

#include <stdlib.h>



struct Records1

{

int Numbered_seats[30];

char Name_seats_of_learning[30];

float GPA[30];

};

int main()

{

int i,j;

int choice;

Records1 student[30];



loop: printf("\n");

printf("\n\n***-------Records of the results of the first study program-------***\n\n");

printf("Main Menu\n");

printf("\n\nPlease Select choice: \n1. Data Entry \n2. print Report \n3. Exit\n\n");

scanf("%d",&choice);



switch(choice)

{case 3:exit(0);}



switch(choice)

{

case 1:printf("\n\nData Entry: ");

for(i = 0; i < 30; i++){

printf("\n\nEnter Number seats[%d]: ",i+1);

scanf("%d",&student[i].Numbered_seats[i]);

printf("Enter Name seats of learning[%d]: ",i+1);

scanf("%s",&student[i].Name_seats_of_learning);

printf("Enter GPA[%d]: ",i+1);

scanf("%f",&student[i].GPA[i]);

}

break;



case 2:printf("\n\nPrint Report: ");

for(j = 0; j < 30; j++){

printf("\n\nNumber seats[%d]: %d",j+1,student[j].Numbered_seats[j]);

printf("\n\nName seats of learning[%d]: %s",j+1,student[j].Name_seats_of_learning);

printf("\n\nGPA[%d]: %f",j+1,student[j].GPA[j]);

}

break;

}

goto loop;

getch();

}

Return to “Programming - C/C<sup>++</sup>& java”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest