โปรแกรมคำนวณภาษี 3 %.txt

แนะนำ สอบถาม ภาษา C สำหรับผู้เริ่มต้น

Moderator:

User avatar
nokroo
Posts: 189
Joined: 01/01/1970 7:00 am
Location: วัดตะคร้ำเอน ต.ตะคร้ำเอน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี

โปรแกรมคำนวณภาษี 3 %.txt

Postby nokroo » 06/07/2013 7:23 pm

#include <stdio.h>
#include <conio.h>
int main()
{
int i;
float y,z;
float x[5];
char code[5];
char name[5];

char choice;
do{
for(i = 0; i <= 5; i++){
printf("\nEnter CODE => ");
scanf("%s",&code[i]);
printf("\nEnter NAME => ");
scanf("%s",&name[i]);
printf("\nEnter SALARY => ");
scanf("%f",&x[i]);

y = x[i]*3/100;
z = x[i] - y;

printf("\nTAX => %f\n",y);
printf("\nNET => %f\n",z);
}
printf("\nSelect Continue (0=no,1=yes) ");
choice=getche();
}
while(choice != '0');
}

Return to “Programming - C/C<sup>++</sup>& java”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest