โปรแกรมจัดเรียงคำภาษาอังกฤษ

แนะนำ สอบถาม ภาษา C สำหรับผู้เริ่มต้น

Moderator:

User avatar
nokroo
Posts: 189
Joined: 01/01/1970 7:00 am
Location: วัดตะคร้ำเอน ต.ตะคร้ำเอน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี

โปรแกรมจัดเรียงคำภาษาอังกฤษ

Postby nokroo » 17/10/2012 7:17 am

#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <string.h>
#include <stdlib.h>
int main()
{
int i,n;
char name[15][20];
void namesort(char name[15][20], int);
printf("Enter Number Word : ");
scanf("%d",&n);
fflush(stdin);
printf("\n\n****Enter Word Input****\n");

for(i=0;i<n;i++){
printf("Enter a name : ");
gets(name[i]); }
namesort(name,n);
printf("\n\n\n******After Sorting Word******\n");
for(i=0;i<n;i++)
printf("%s\n",name[i]);
system("PAUSE");
}

void namesort(char name[15][20],int n)
{
int i,j;
char *temp;
for(i=0;i<n;i++){
for(j=0;j<n-1;j++){
if(strcmp(name[j],name[j+1])>0){
strcpy(temp,name[j]);
strcpy(name[j],name[j+1]);
strcpy(name[j+1],temp); }
}
}
}

Return to “Programming - C/C<sup>++</sup>& java”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest