โปรแกรมจองตั๋วหนังแบบเลือกที่นั่งได้ 1

แนะนำ สอบถาม ภาษา C สำหรับผู้เริ่มต้น

Moderator:

User avatar
nokroo
Posts: 189
Joined: 01/01/1970 7:00 am
Location: วัดตะคร้ำเอน ต.ตะคร้ำเอน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี

โปรแกรมจองตั๋วหนังแบบเลือกที่นั่งได้ 1

Postby nokroo » 17/10/2012 7:14 am

#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <conio.h>


main()
{

char s,ro;
int re;
char a,b,c,d,e;

printf("---------------M A J O R C I N E P L E X------------------\n\n");
printf("MENU\n");
printf("1. Select Seats\n");
printf("2. Exit\n");
printf("\n\nPlease Select Menu : ");
scanf("%s",&s);

switch(s)
{
case '1' :

printf("---------------M A J O R C I N E P L E X------------------\n\n");
printf("#############################################################\n\n");
printf("=====================S==C==R==E==E==N========================\n\n");
printf("#############################################################\n\n");

for(a=1;a<11;a++)
{
printf(" [A%d] ",a);
}
printf("\n");
for(b=1;b<11;b++)
{
printf(" [B%d] ",b);
}
printf("\n");
for(c=1;c<11;c++)
{
printf(" [C%d] ",c);
}
printf("\n");
for(d=1;d<11;d++)
{
printf(" [D%d] ",d);
}
printf("\n");
for(e=1;e<11;e++)
{
printf(" [E%d] ",e);
}
printf("\n\n");
printf("#############################################################\n\n");
printf("Select Seats\n");

printf("select Row : ");
scanf("%s",&ro);

printf("Respectively : ");
scanf("%d",&re);printf("---------------M A J O R C I N E P L E X------------------\n\n");
printf("#############################################################\n\n");
printf("=====================S==C==R==E==E==N========================\n\n");
printf("#############################################################\n\n");

if(ro=='a')
{
for(a=1;a<11;a++)
{
if(a==re)
{
printf(" [XX] ");
}
else printf(" [A%d] ",a);
}
printf("\n");

for(b=1;b<11;b++)
{
printf(" [B%d] ",b);
}
printf("\n");
for(c=1;c<11;c++)
{
printf(" [C%d] ",c);
}
printf("\n");
for(d=1;d<11;d++)
{
printf(" [D%d] ",d);
}
printf("\n");
for(e=1;e<11;e++)
{
printf(" [E%d] ",e);
}
printf("\n\n");
printf("#############################################################\n\n");
}

if(ro=='b')
{
for(a=1;a<11;a++)
{
printf(" [A%d] ",a);
}
printf("\n");
for(b=1;b<11;b++)
{
if(b==re)
{
printf(" [XX] ");
}
else printf(" [B%d] ",b);
}
printf("\n");


for(c=1;c<11;c++)
{
printf(" [C%d] ",c);
}
printf("\n");
for(d=1;d<11;d++)
{
printf(" [D%d] ",d);
}
printf("\n");
for(e=1;e<11;e++)
{
printf(" [E%d] ",e);
}
printf("\n\n");
printf("#############################################################\n\n");
}

if(ro=='c')
{
for(a=1;a<11;a++)
{
printf(" [A%d] ",a);
}
printf("\n");
for(b=1;b<11;b++)
{
printf(" [B%d] ",b);
}
printf("\n");
for(c=1;c<11;c++)
{
if(c==re)
{
printf(" [XX] ");
}
else printf(" [C%d] ",c);
}
printf("\n");


for(d=1;d<11;d++)
{
printf(" [D%d] ",d);
}
printf("\n");
for(e=1;e<11;e++)
{
printf(" [E%d] ",e);
}
printf("\n\n");
printf("#############################################################\n\n");
}

if(ro=='d')
{
for(a=1;a<11;a++)
{
printf(" [A%d] ",a);
}
printf("\n");
for(b=1;b<11;b++)
{
printf(" [B%d] ",b);
}
printf("\n");
for(c=1;c<11;c++)
{
printf(" [C%d] ",c);
}
printf("\n");
for(d=1;d<11;d++)
{
if(d==re)
{
printf(" [XX] ");
}
else printf(" [D%d] ",d);
}
printf("\n");


for(e=1;e<11;e++)
{
printf(" [E%d] ",e);
}
printf("\n\n");
printf("#############################################################\n\n");
}

if(ro=='e')
{
for(a=1;a<11;a++)
{
printf(" [A%d] ",a);
}
printf("\n");
for(b=1;b<11;b++)
{
printf(" [B%d] ",b);
}
printf("\n");
for(c=1;c<11;c++)
{
printf(" [C%d] ",c);
}
printf("\n");
for(d=1;d<11;d++)
{
printf(" [D%d] ",d);
}
printf("\n");

for(e=1;e<11;e++)
{
if(e==re)
{
printf(" [XX] ");
}
else printf(" [E%d] ",e);
}
printf("\n");
printf("\n\n");
printf("#############################################################\n\n");
}if (ro!='a')
{
if (ro!='b')
{
if (ro!='c')
{
if (ro!='d')
{
if (ro!='e')
{

printf("Sorry, You enter the wrong.\n");
}
}
}
}
}

printf("\nThank you for the service.\n");
getch();
break;


case '2' :
printf("\nThank you for the service.\n");
getch();

break;
}
return 0;
}

Return to “Programming - C/C<sup>++</sup>& java”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 4 guests