โปรแกรมคำนวณค่าผ่อนรถยนต์ แบบมีทางเลือกหลายทาง ภาษา C++

แนะนำ สอบถาม ภาษา C สำหรับผู้เริ่มต้น

Moderator:

User avatar
nokroo
Posts: 189
Joined: 01/01/1970 7:00 am
Location: วัดตะคร้ำเอน ต.ตะคร้ำเอน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี

โปรแกรมคำนวณค่าผ่อนรถยนต์ แบบมีทางเลือกหลายทาง ภาษา C++

Postby nokroo » 17/10/2012 7:10 am

#include <iostream.h>
#include <conio.h>
int main()
{
float x,y,y1,z,t,a,a1,b,c,d,e,f;
int n;
char choice;
do{
cout << "\nEnter the Price of the car: ";
cin >> x;
cout << "Select 1 or 2: ";
cin >> n;

if(n == 2)
{
cout << "Enter the amount of the down payment(Percent): ";
cin >> y;
cout << "Enter the Number of periods: ";
cin >> z;
cout << "Enter the Interest(%/year): ";
cin >> t;

a = x*y/100;
b = x - a;
c = b*t/100;
d = c*z;
e = b + d;
f = e/(z*12);

cout << "\nA down payment = " << a;
cout << "\nTop Insurance = " << b;
cout << "\nPayment/month = " << f;
}
if(n == 1)
{
cout << "Enter the amount of the down payment(Bath): ";
cin >> y1;
cout << "Enter the Number of periods: ";
cin >> z;
cout << "Enter the Interest(%/year): ";
cin >> t;

a1 = y1*100/x;
b = x - (x*a1/100);
c = b*t/100;
d = c*z;
e = b + d;
f = e/(z*12);
cout << "\nA down payment = " << a1;
cout << "\nTop Insurance = " << b;
cout << "\nPayment/month = " << f;
}
cout << "\nSelect Continue (0=no,3=yes) ";
choice=getche();
}
while(choice != '0');
getch();
}

Return to “Programming - C/C<sup>++</sup>& java”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest