โปรแกรมคำนวณค่าผ่อนรถยนต์ แบบวนลูป Do While

แนะนำ สอบถาม ภาษา C สำหรับผู้เริ่มต้น

Moderator:

User avatar
nokroo
Posts: 189
Joined: 01/01/1970 7:00 am
Location: วัดตะคร้ำเอน ต.ตะคร้ำเอน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี

โปรแกรมคำนวณค่าผ่อนรถยนต์ แบบวนลูป Do While

Postby nokroo » 17/10/2012 7:08 am

#include <stdio.h>
#include <conio.h>
int main()
{
float x,y,z,t,a,b,c,d,e,f;
char choice;
do{
printf("\nEnter the Price of the car: ");
scanf("%f",&x);
printf("Enter the amount of the down payment(%): ");
scanf("%f",&y);
printf("Enter the Number of periods: ");
scanf("%f",&z);
printf("Enter the Interest(%/year): ");
scanf("%f",&t);

a = x*y/100;
b = x - a;
c = b*t/100;
d = c*z;
e = b + d;
f = e/(z*12);

printf("\nA down payment = %f",a);
printf("\nTop Insurance = %f",b);
printf("\nPayment/month = %f",f);
printf("\nSelect Continue (0=no,1=yes) ");
choice=getche();
}
while(choice != '0');
getch();
}

Return to “Programming - C/C<sup>++</sup>& java”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests