โปรแกรมภาษาซี คำนวณเงินเดือนสุทธิพนักงานหลังหักภาษี

แนะนำ สอบถาม ภาษา C สำหรับผู้เริ่มต้น

Moderator:

User avatar
nokroo
Posts: 189
Joined: 01/01/1970 7:00 am
Location: วัดตะคร้ำเอน ต.ตะคร้ำเอน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี

โปรแกรมภาษาซี คำนวณเงินเดือนสุทธิพนักงานหลังหักภาษี

Postby nokroo » 18/12/2018 7:32 pm

โปรแกรมภาษาซี คำนวณเงินเดือนสุทธิพนักงานหลังหักภาษี

Image

#include <stdio.h>
#include <conio.h>
int main()
{
float salary, a, b, c, x, y, z;

char choice;
do{

printf("\n ****************************** \n");

printf("Enter your salary: ");
scanf("%f",&salary);
printf("\n ****************************** \n");

x = salary*5/100;
a = salary - x;

y = salary*7/100;
b = salary - y;

z = salary*10/100;
c = salary - z;

if(salary >= 0 && salary < 10000)
{
printf("\n Your taxable = %.2f\n",x);
printf("\n Your net salary = %.2f\n",a);
}
else if(salary >= 10001 && salary <= 15000)
{
printf("\n Your taxable = %.2f\n",y);
printf("\n Your net salary = %.2f\n",b);
}
else if(salary > 15000)
{
printf("\n Your taxable = %.2f\n",z);
printf("\n Your net salary = %.2f\n",c);
}
printf("\n ****************************** \n");

printf("\nSelect Continue (0=no,1=yes) \n");
printf("\n ****************************** \n");

choice=getche();
}
while(choice != '0');
}

Image

Image
Image

Return to “Programming - C/C<sup>++</sup>& java”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest