“…การเกิดบ่อยๆ เป็นทุกข์”

ถาม - ตอบ ปัญหาฟิสิกส์ ระดับมัธยม

Moderator:

User avatar
nokroo
Posts: 189
Joined: 01/01/1970 7:00 am
Location: วัดตะคร้ำเอน ต.ตะคร้ำเอน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี

“…การเกิดบ่อยๆ เป็นทุกข์”

Postby nokroo » 21/01/2017 10:11 am

“…การเกิดบ่อยๆ เป็นทุกข์”
มกราคม 17, 2017 โดย ธ. ธรรมรักษ์


Image

45 พรรษาตลอดการเผยแผ่พระธรรมนั้นมีพุทธดำรัสสำคัญมากมายที่ควรค่าแก่การจดจำเริ่มต้นตั้งแต่คืนแรกเลยทีเดียว ครั้นปราบพญามารให้หายไปได้แล้วทรงกระทำความเพียรจนบรรลุธรรมและได้มีพุทธดำรัสออกมาเป็นพระอุทานดังเช่นพระพุทธเจ้าทั้งปวงว่า

“เราแสวงหานายช่างผู้สร้างเรือน คือตัณหา เมื่อไม่พบจึงได้ท่องเที่ยวในสังสารวัฎไม่รู้ต่อกี่ชาติ การเกิดบ่อยๆ เป็นทุกข์”

“ดูก่อนนายช่าง บัดนี้เราพบท่านแล้ว ท่านจักสร้างเรือนแก่เราไม่ได้อีก โครงสร้างเรือนของท่านเราได้ทำลายลงแล้ว ยอดเรือนคืออวิชชาเราก็กำจัดเสียสิ้น จิตของเราบรรลุพระนิพพานถึงความสิ้นไปแห่งตัณหาทั้งหลายแล้ว จักปรุงแต่งไม่ได้อีก เพราะเราบรรลุธรรมเป็นที่สิ้นตัณหาแล้ว”

“เมื่อเรารู้อยู่อย่างนี้ เห็นอยู่อย่างนี้ จิตก็พ้นจากกามาสวะ ภวาสวะ และอวิชชาสวะ ก็เกิดญาณหยั่งรู้ว่า จิตพ้นแล้ว รู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้ว การค้นหาได้สิ้นสุดลงแล้ว กิจที่ต้องทำได้ทำสำเร็จแล้ว กิจที่ต้องทำเพื่อความหลุดพ้นอย่างนี้ไม่มีอีกแล้ว”

“ดวงตาเกิดขึ้นแล้ว ญาณเกิดขึ้นแล้ว ปัญญาเกิดขึ้นแล้ว วิชชาความรู้แจ้งเกิดขึ้นแล้ว แสงสว่างเกิดขึ้นแล้ว ความหลุดพ้นของเราไม่กลับกำเริบ การเกิดครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้าย ภพเป็นทีเกิดใหม่มิได้มีอีกต่อไป”

ณ เวลาที่ทรงตรัสรู้นั้น ทรงตรวจดูจิตด้วยปัจจเวกขณญาณ ทรงรู้แจ้งว่า พระทัยเต็มเปี่ยมด้วยคุณธรรม ไม่มีกิเลสตัณหามาทำให้พร่องหิวอีกต่อไป

ช่วงสุดท้ายในปัจฉิมยามทรงเปล่งพระอุทานว่า

“เรานั้น เมื่อจิตเป็นสมาธิ บริสุทธิไม่มีกิเลส จิตตั้งมั่นไม่หวั่นไหว เราได้โน้มจิตไปเพื่อ อาสวักขยญาณ เราได้รู้ชัดตามความเป็นจริงว่า นี้ทุกข์ นี้เหตุให้เกิดทุกข์ นี้ความดับทุกข์ นี้ข้อปฏิบัติเพื่อความดับทุกข์”

“เมื่อใดธรรมทั้งหลายปรากฎแก่พราหมณ์ผู้มีความเพียรเพ่งอยู่ เมื่อนั้นความสงสัยทั้งปวงของพราหมณ์นั้นย่อมสิ้นไป เพราะได้รู้ธรรมพร้อมทั้งเหตุเพราะความสิ้นไปแห่งปัจจัยทั้งหลาย ย่อมกำจัดมารและเสนามารลงได้ ดุจพระอาทิตย์ทำท้องฟ้าให้สว่างฉันนั้น”

และแล้วการเผยแผ่พระธรรมอันเป็นความจริงของโลกนี้ก็ได้เริ่มต้น ณ เวลานั้นเป็นต้นมา
อรรถกถา นิทานกถา ว่าด้วย ทูเรนิทาน อวิทูเรนิทาน สันติเกนิทาน

ส่วนหนึ่งจากหนังสือ “ปาฏิหาริย์วิชาศักดิ์สิทธิ์ พุทธวจนะสอนปุถุชนให้เป็นยอดคนและสุขตลอดชาติ”

—————–

ร่วมเป็นเจ้าภาพในการสร้างบุญได้แล้ววันนี้ ราคาเล่มละ 19 บาท สนใจติดต่อทีมงานโครงการบุญ ธ.ธรรมรักษ์
โทรศัพท์ 09 5690 0444, 0 5302 1320
Line id 0956900444
หรือสั่งทางข้อความในเฟซบุ๊ค https://www.facebook.com/ธ-ธรรมรักษ

Return to “ระดับมัธยม”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest